Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Cum se calculează o medie?

Categorie: Clasele mele

  1. Media anuală generală
  2. Media pentru clasele primare
  3. Calculul mediei cu teza
  4. Calculul mediei la disciplinele modulare

1. Media anuală generală

Se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele. Așadar, media anuală se calculează din mediile anuale rezultate la fiecare materie.

Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

(!) Adservio calculează mediile anuale per materie automat, în timp real, deci are la bază numărul de note puse în catalog până în acel moment. Astfel, media generală anuală afișată, până la încheierea oficială a situației școlare, nu reprezintă media finală.

2. Calculul mediei pentru clasele primare

Conform reglementărilor în vigoare, calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative.

Așadar, nu se poate opta pentru un calificativ semestrial (adică media semestrială) altul decât unul pe care deja îl are copilul în acel moment.

Astfel, dacă de exemplu copilul are calificativele s si fb, cadrul didactic îi poate încheia media semestrială doar sau fb. În acest caz, sistemul Adservio înregistrează un progres în calificativele elevului respectiv și îi incheie media fb. Altfel, dacă elevul primeste fb si apoi s, se înregistrează un regres, iar media va fi s.

De asemenea, în cazul în care un calificativ are frecvența mai mare în comparație cu celelalte, acel calificativ face media.

Spre exemplu - dacă un copil are i, fb, fb, calificativul semestrial (media) este fb (având ponderea cea mai mare).

În cazul calificativelor anuale se ia în calcul numai progresul / regresul. Dacă pe primul semestru are b si pe al doilea semestru are fb, media este fb, în situația inversă, pe primul semestru are fb, pe al doilea semestru are b, media este b (înregistrându-se regres).

3. Calculul mediei cu teza

Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în temeiul art. 21 alin. (1), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 94 alin.(2) lit. g) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, media se calculează astfel:

Art. 120

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

(4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

Astfel, ca exemplu, media va fi calculată după formula:

Media la evaluarea periodică (M): (10+9+10)/3 = 9,66 (se iau în considerare doar primele două zecimale).

Media semestrială: [(9,66*3)+9]/4 = (28,98+9)/4 = 37,98/4 = 9,49 (rotunjirea la cel mai apropiat întreg fiind în acest caz 9).

Conform Legii educației naționale, media se calculează cu două zecimale și se rotunjește.

(!) Chiar dacă suntem de acord că, la o medie de X,49, elevul merită să primească un punct, din punct de vedere legal, formula de calcul se aplică tuturor elevilor iar pe Adservio profesorul este atenționat grafic (și alege de regulă) să-i mai acorde elevului încă o notă pentru a atinge pragul pozitiv de rotunjire a mediei X,50.


4. Calculul mediei la disciplinele modulare

Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art. 120 (7) și (8), media se calculează o singură dată, la sfârșitul anului, nu și între semestre ca la celelalte materii.

În Adservio, la disciplinele modulare, media anuală se calculează în timp real și se consideră încheiată la sfârșitul anului școlar iar media semestrială nu va fi afișată.

”(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obținute pe parcursul desfășurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționată de sfârșitul semestrului. Aceasta este considerată și media anuală a modulului.
(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează similar mediei generale a unei discipline.”

Articole:

Nu ai găsit ceea ce căutai?

Contactează relații clienți la numărul de telefon:

0332 10 28 28, pe email la [email protected] sau mergi la pagina de Contact.