Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

Facultatea de Zootehnie

Iași

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, biotehnologii agricole, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

SPECIALIZĂRI
 • Zootehnie
 • Piscicultură şi acvacultură
 • Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
 • Controlul şi expertiza produselor alimentare
ADMITERE

Admiterea pentru învățământul cu frecvență (zi) va avea loc în perioada 15-26 iulie 2019.

Admiterea candidaţilor la USAMV Iaşi, se face prin concurs, pe baza notelor de la Bacalaureat, după cum urmează:

» 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română,
» 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere.

Date de contact

Telefon: 0232.407.479

Email: admitere@uaiasi.ro

Website: www.uaiasi.ro/admitere

Facebook: www.facebook.com/uaiasi

Medii admitere
 • Ultima medie la buget: 6,02
 • Ultima medie la taxă: -
Durată studii

4 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

» diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;

» certificatul de naştere, în copie legalizată;

» copia actului de identitate (buletin/carte identitate);

» certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;

» adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;

» patru fotografii color tip “act de identitate” (3/4 cm);

» pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă (pentru studenţii care urmează al doilea domeniu);

» în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;

» diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;

» chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii;

» candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenți/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;

» actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din învăţământul superior, a personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie şi a personalului didactic titular din învaţamântul preuniversitar (în activitate, pensionat sau decedat).

DATE DE CONTACT
+40232 267 504
+40232 267 504
secr_zoo@uaiasi.ro , admitere@uaiasi.ro
uaiasi

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8

DISTRIBUIE

Începuturile învăţământului agricol moldav se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când, între anii 1842 şi 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihăileană din Iaşi primele lecţiuni de agricultură.Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.
 

Descrierea detaliata a specializărilor

 • ZOOTEHNIE

Planurile de învăţământ asigură competenţe profesionale în proiectarea şi desfăşurarea fluxurilor tehnologice de creştere şi exploatare a animalelor de interes economic şi obţinere a produselor de origine animală, în reproducţia şi ameliorarea animalelor, în nutriţia şi alimentaţia animalelor, în procesarea produselor de origine animală, în managementul şi marketingul produselor agricole și animale şi în aplicarea prevederilor legislative din sfera agricolă.

 • PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ

Planurile de învăţământ asigură competenţe profesionale în proiectarea şi desfăşurarea fluxurilor tehnologice în piscicultură şi acvacultură pentru obţinerea produselor alimentare, în reproducţia, ameliorarea nutriţia şi alimentaţia peştilor, în procesarea produselor obţinute în piscicultură şi acvacultură, în managementul şi marketingul activităţilor piscicole sportive şi de agrement şi în aplicarea prevederilor legislative din domeniu.

 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

Parcurgerea planurilor de învăţământ la specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism conduce la dobândirea competenţelor în proiectarea şi managementul pensiunilor şi fermelor agroturistice şi a unităţilor de alimentaţie publică, cunoaşterea cadrului legislativ privind mediul şi ecoturismul, cunoaşterea elementelor de calitate a produselor şi serviciilor şi a conceptului de siguranţă alimentară, aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor de obţinere a produselor alimentare şi valorificarea lor prin servicii turistice şi cunoaşterea principiilor de bază privind relaţionarea şi comunicarea în turism.

 • CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

Planurile de învăţământ de la specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare sunt întocmite astfel încât absolvenţii acestei specializări să dobândească competenţe în evaluarea calitativă complexă a produselor agroalimentare (fizico-chimică, microbiologică, senzorială), în implementarea sistemelor de management a calităţii, cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de control şi expertiză a calităţii alimentelor, în vederea protecţiei consumatorilor şi în concordanţă cu siguranţa alimentară, în aplicarea legislaţiei specifice pentru industria alimentară, în realizarea trasabilităţii şi aprecierea autenticităţii produselor agroalimentare şi în proiectarea şi desfăşurarea fluxurilor tehnologice în industria alimentară.

 

Număr de locuri pentru fiecare specializare

Facultate

Domeniu

Specializare

Cifre de școlarizare pentru români

Cifre de școlarizare pentru românii de pretutindeni

Domenii prioritare de dezvoltare

Absolvenți licee rural

Cu bursă

Fără bursă

Buget

Taxă

Buget

Taxă

Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

Piscicultură și acvacultură

55

15

4

2

1

-

 

 

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

42

30

1

1

1

1

 

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

43+1*

30

1

-

1

1

Total Zootehnie

140+1*

75

6

3

3

2

*locuri pentru rromi;

**locuri destinate formării cadrelor didactice.

 

PERSPECTIVE PROFESIONALE

După absolvirea cursurilor Facultăţii de Zootehnie vă puteţi desfăşura activitatea în:

 »societăţi şi asociaţii agricole;

 »societăţi din domeniul industriei alimentare;

 »societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;

 »unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;

 »camere agricole;

 »oficii pentru protecţia consumatorului;

 »poliţia vamală;

 »laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor;

 »institute de cercetare;

 »învăţământ superior;

 »învăţământ preuniversitar;

 »agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;

 »organizaţii nonguvernamentale care au ca scop dezvoltarea rurală;

 »primării - direcţia programe de dezvoltare durabilă;

 »certificare şi evaluare a produselor zootehnice;

 »grădini zoologice.

 

Activităţi studenţeşti

Activități culturale

 • Ansamblul folcloric Mugurelul;
 • Balul bobocilor;
 • Conferințe susținute de personalități ale vieții culturale;
 • Expoziții de carte;
 • Marșul absolvenților;
 • Revista bilunară “Agricultura și viața”;
 • Spectacol organizat la sărbătorile de iarnă;
 • Participare la viața culturală a Centrului Universitar Iași.

Activități didactice

Cursuri, seminarii, lucrări practice; practică tehnologică în domeniu și de specialitate în fermele didactice și în unități de producție (conform planului de învățământ).

Activități științifice

 • Cercuri științifice studențești;
 • Cercetare de specialitate pentru elaborarea tezei de licență/disertație;
 • Mese rotunde;
 • Simpozion științific studențesc anual;
 • Workshop-uri tematice, etc.

Concursuri studențești

 • Concursul interuniversitar “Agronomiada”;
 • Concursuri sportive universitare;
 • Concurs de artă culinară;
 • Concurs de fotografie etc.

Mobilități externe

 • Burse Erasmus,
 • Work and Travel etc.

Altele

 • Liga studenților din USAMV Iași.