Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

Facultatea de Medicină Dentară

Iași

Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi, împletind armonios tradiţia, simbol al fundamentalului şi stabilităţii, cu valenţele de nou, de avangardă, de exigenţă europeană, îşi deschide porţile celor ce vor deveni studenţii ei. Argumentele cu care vă întâmpinăm sunt reprezentate de o curriculă modernă, restructurată conform celor mai exigente cerinţe europene, un corp de cadre didactice tinere şi entuziaste, cu o pregătire de excepţie – confirmată prin rezultatele lor ştiinţifice, şi o bază materială similară din multe puncte de vedere cu a celor mai prestigioase universităţi din lume.

Candidaţii la admitere sunt cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) indiferent de anul obţinerii acesteia, sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

SPECIALIZĂRI
 • Medicină Dentară
 • Tehnica dentară
 • Asistență de Profilaxie Stomatologică
ADMITERE

Specializarea Medicină Dentară (6 ani de studiu, 360 credite)

 • 90 locuri fără taxă
 • 64 locuri cu taxă (taxa: 8.500 lei)
 • 1 locuri protecție socială
 • 1 locuri rromi
 • 4 locuri mediul rural

Ultima medie la buget (2020): 7,17

Ultima medie taxă: 6,25

Test grilă – 25 iulie

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu

și

– Chimie organică sau Fizică – la alegere

Nr. total de întrebări: 90

Nr. întrebări materie principală: 50 (60%) - Biologie clasa a XI-a

Nr. întrebări a doua materie obligatorie stabilit de candidat la alegere: 36 (40%) (Chimie Organică sau Fizică)

Specializarea Tehnică Dentară (3 ani de studiu, 180 de credite)

 • 27 locuri fără taxă
 • 41 locuri cu taxă (taxă: 4.000 lei)
 • 1 locuri protecție social
 • 1 locuri rromi
 • 8 locuri mediul rural

Ultima medie la buget (2020): 7,02

Ultima medie taxă (2020): 5,31

Test grilă – 25 iulie

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

sau

– Chimie organică

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză: 45 de întrebări din materia Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau 40 de întrebări din materia Chimie organică

 

Specializarea Asistență de Profilaxie Stomatologică (3 ani de studiu, 180 de credite)

 • 8 locuri fără taxă
 • 16 locuri cu taxă (taxă: 4.000 lei)
 • 1 locuri protecție socială
 • 3 locuri mediul rural

Ultima medie la buget: 7,73

Ultima medie taxă: 5,72

Test grilă – 25 iulie

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

sau

– Chimie organică

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză: 45 de întrebări din materia Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau 40 de întrebări din materia Chimie organică

Durată studii

3-6 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Înscriere exclusiv online

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv online, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse online (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

 

Calendar înscrieri: 1 iunie - 18 iulie 2021

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) fişă de ȋnscriere (generată în aplicație);

b) cartea de identitate (sau adeverință de la Serviciul Evidența Populației în cazul pierderii actului original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere;

c) pașaportul, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene cu domiciliul stabil într-unul din statele menționate.

Actul de identitate pe care candidatul l-a depus on-line va fi utilizat pentru legitimare la intrarea în sala de concurs.

d) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat.

Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate și autentificate de autoritățile de resort din țara emitentă.

e) pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu.

Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.

f) document eliberat de CNRED (Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) / MEC care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii de licență;

g) certificat de naștere;

h) certificat de căsătorie (unde este cazul).

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (unde este cazul) în limba engleză sau franceză;

i) adeverința medicală de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice și este „clinic sănătos”.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare. În cazul candidaților cu dizabilități care primesc avizul pentru „Apt pentru specializarea……” din partea Cabinetului Medical al U.M.F. “Grigore T. Popa”, se va asigura suport adițional adaptat nevoilor acestora.

j) chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere;

Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați

Candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;

Candidații care provin din sistemul de protecție socială vor prezenta documente care să confirme apartenența la această categorie;

Candidații care provin din mediul rural vor prezenta documente care să ateste absolvirea unui liceu din mediul rural (conform listei MEC);

k). lista cu opțiuni pentru programele de licență, care se completează on-line. Candidații care, în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc la programul de studii ales ca primă opțiune, pot opta pentru următorul program de studii din lista de opțiuni, în limita locurilor disponibile;

l). diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, precum și adeverință din care să reiasă regimul financiar pentru fiecare an universitar pentru candidații absolvenți ai învățământului superior care se înscriu pentru a urma un al doilea program de studiu.

DATE DE CONTACT
+40.232.301.618
+40.232.211.820
Str. Universității, nr. 16, cod 700115, Iași, România
DISTRIBUIE

Specializarea Medicină Dentară

 AVANTAJE:

 • Curricula complexă, integrată, modulară, orientată spre necesităţile studenţilor;
 • Continuitatea procesului de învăţământ şi evaluare;
 • Adaptarea permanentă folosind feed-back-ul pozitiv din partea studenţilor;
 • Învăţământul se realizează cu grupe mici de studenţi, ceea ce permite o pregătire mai bună a fiecărui student şi de asemeni o supraveghere mai bună;
 • Asigurarea premizelor pentru învăţământul continuu;
 • Abordarea socratică a procesului de învăţământ şi învăţare (studentul trebuie să descopere singur răspunsurile corecte la problemele care i se pun prin orientarea sa cu ajutorul unor întrebări suplimentare bine alese);
 • Auto-evaluarea realistă.

 

Procesul de învăţământ durează 28 de săptămâni, iar numărul de ore pe săptămână este de 30; vacanţele sunt programate de Crăciun şi de Paşte.

Cursurile încep pe 1 Octombrie şi se încheie pe 25 Iunie, perioadă în care se desfăşoară integrate şi module independente; sesiunile de examene sunt în număr de două, sesiunea de iarnă (27 Ianuarie – 18 Februarie) şi sesiunea de vară (16 Iunie – 25 Iulie).

În perioada 1 – 30 August se desfăşoară practica de vară, în timpul căreia studenţii lucrează în centre medicale din Iaşi, din alte oraşe sau chiar în străinătate.

Sistemul de învăţământ modular presupune împărţirea procesului de învăţământ în module corespunzătoare fiecărei discipline.

În total, pe parcursul perioadei de studii, studentul acumulează un număr de 360 credite transferabile, câte 60 credite pentru fiecare an de studii. Promovarea de la un an de studiu la altul este permisă numai dacă examenele restante însumează cel mult 15 credite.

Numărul de credite alocate fiecărei discipline poate varia de la un an şcolar la altul, în funcţie de modificările în programa analitică, de importanţa sa în procesul de învăţământ şi de timpul necesar acumulării cunoştinţelor corespunzătoare într-o manieră adecvată.

Examenele au rolul de a confirma realizarea scopurilor şi a obiectivelor fiecărui curs.

 

Forme de examinare:

 • proiecte, examene scrise, orale şi practice
 • examen de absolvire şi susţinerea Lucrării de Diplomă

Examenul practic evaluează aptitudinile practice ale studenţilor şi dexteritatea lor manuală, folosind:

 • Prezentarea de caz clinic;
 • Studentului i se cere să realizeze o procedură tehnică, să îndeplinească o activitate clinică sau să facă o interpretare de date.

Evaluarea cunoştinţelor teoretice se realizează prin intermediul unei teze scrise, concepută în una dintre următoarele modalităţi:

 • două sau trei întrebări de tipul scurt eseu;
 • zece întrebări cu răspuns scurt;
 • întrebări de tip grilă în diverse variante.

În Universitatea noastră se foloseşte din ce în ce mai mult examenul teoretic unic de tip grilă, care se desfăşoară simultan cu toţi studenţii unui an de studiu. Acest tip de examen, care asigură imparţialitate maximă deoarece testele sunt scanate şi corectate computerizat, este utilizat la toate disciplinele de studiu din anii I – V, ca şi la majoritatea disciplinelor din anul VI.

Nu este permisă compensarea între teza scrisă şi examenul clinic.

Toate metodele de evaluare pe care le folosim au fost alese astfel încât să le permită studenţilor să aibă un feed-back realist asupra procesului de învăţământ, să le arate deficienţele şi metodele cele mai adecvate de corectare a lor.

Studenţii sunt evaluaţi cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5.

1 - nu s-a dat nici un răspuns;

2 - răspuns foarte slab

4 - sub satisfăcător;

5 - la limita de trecere;

6 – satisfăcător

8 - răspuns bun;

10 - răspuns excelent şi complet.

DIPLOMA:

La încheierea celor două cicluri de studii studentul este evaluat prin Examenul de Licenţă, cu scopul de a obţine titlul de medic stomatolog (MD).

Examenul de Licenţă constă din următoarele etape:   

 • Examinare teoretică – test grilă;
 • Examinare practică
 • Lucrarea de Diplomă.

DIPLOMA obţinută după absolvirea Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi este recunoscută de Ministerul Educaţiei din România, ca şi de forurile specializate din alte ţări din lume: ţările membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada (începând din 2007), Egipt, Emiratele Arabe Unite, Germania, Grecia, India, Iordania, Iraq, Iran, Israel, Kuwait, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Siria, Sudan, Suedia, Tunisia, Turcia şi Yemen.

Începând din anul 2009 în cadrul facultății noastre s-au deschis Direcții de studiu în limbile engleză și franceză în cadrul cărora se pot înscrie studenți din întreaga lume.

 

Specializarea Tehnică Dentară

Procesul de învăţământ durează 28 de săptămâni, iar numărul de ore pe săptămână este de 30; vacanţele sunt programate de Crăciun şi de Paşte.

Cursurile încep pe 1 Octombrie şi se încheie pe 25 Iunie, perioadă în care se desfăşoară integrate şi module independente; sesiunile de examene sunt în număr de două, sesiunea de iarnă (27 Ianuarie – 18 Februarie) şi sesiunea de vară (16 Iunie – 25 Iulie).

În perioada 1 – 30 August se desfăşoară practica de vară, în timpul căreia studenţii lucrează în centre medicale din Iaşi, din alte oraşe sau chiar în străinătate.

Sistemul de învăţământ modular presupune împărţirea procesului de învăţământ în module corespunzătoare fiecărei discipline.

În total, pe parcursul perioadei de studii, studentul acumulează un număr de 180 credite transferabile, câte 60 credite pentru fiecare an de studii. Promovarea de la un an de studiu la altul este permisă numai dacă examenele restante însumează cel mult 15 credite.

Numărul de credite alocate fiecărei discipline poate varia de la un an şcolar la altul, în funcţie de modificările în programa analitică, de importanţa sa în procesul de învăţământ şi de timpul necesar acumulării cunoştinţelor corespunzătoare într-o manieră adecvată.

Examenele au rolul de a confirma realizarea scopurilor şi a obiectivelor fiecărui curs.

 

Forme de examinare:

 • proiecte, examene scrise, orale şi practice
 • examen de absolvire şi susţinerea Lucrării de Diplomă

Examenul practic evaluează aptitudinile practice ale studenţilor şi dexteritatea lor manuală, folosind:

 • Prezentarea de caz clinic;
 • Studentului i se cere să realizeze o procedură tehnică, să îndeplinească o activitate clinică sau să facă o interpretare de date.

Evaluarea cunoştinţelor teoretice se realizează prin intermediul unei teze scrise, concepută în una dintre următoarele modalităţi:

 • două sau trei întrebări de tipul scurt eseu;
 • zece întrebări cu răspuns scurt;
 • întrebări de tip grilă în diverse variante.

În Universitatea noastră se foloseşte din ce în ce mai mult examenul teoretic unic de tip grilă, care se desfăşoară simultan cu toţi studenţii unui an de studiu. Acest tip de examen, care asigură imparţialitate maximă deoarece testele sunt scanate şi corectate computerizat, este utilizat la toate disciplinele de studiu din anii I – V, ca şi la majoritatea disciplinelor din anul VI.

Nu este permisă compensarea între teza scrisă şi examenul clinic.

Toate metodele de evaluare pe care le folosim au fost alese astfel încât să le permită studenţilor să aibă un feed-back realist asupra procesului de învăţământ, să le arate deficienţele şi metodele cele mai adecvate de corectare a lor.

Studenţii sunt evaluaţi cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5.

1 - nu s-a dat nici un răspuns;

2 - răspuns foarte slab

4 - sub satisfăcător;

5 - la limita de trecere;

6 – satisfăcător

8 - răspuns bun;

10 - răspuns excelent şi complet.

 

DIPLOMA:

La încheierea ciclului de studii studentul este evaluat prin Examenul de Licenţă, cu scopul de a obţine titlul de Tehnician Dentar.

Examenul de Licenţă constă din următoarele etape:   

 • Examinare teoretică – test grilă;
 • Lucrarea de Diplomă.

DIPLOMA obţinută după absolvirea Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi – specializarea Tehnica Dentara - este recunoscută de Ministerul Educaţiei din România, ca şi de forurile specializate din alte ţări din lume: ţările membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada (începând din 2007), Egipt, Emiratele Arabe Unite, Germania, Grecia, India, Iordania, Iraq, Iran, Israel, Kuwait, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Siria, Sudan, Suedia, Tunisia, Turcia şi Yemen.

 Meseriile ce pot fi practicate la finalul facultăţii:

 • Specializarea Medicină Dentară: medic stomatolog
 • Specializarea Tehnică Dentară: tehnician dentar

 

Activităţi studenţeşti

Activităţile studenţeşti se desfăşoară sub coordonarea Societăţii Studenţilor Stomatologi  laşi. Aceasta este o organizaţie studenţească, democratică, nonprofit şi apolitică ce are ca scop asigurarea unui cadru adecvat desfăşurării activităţilor de studiu, organizării de manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive, precum şi asigurarea unor condiţii propice pregătirii profesionale atât a membrilor săi, cât şi a celorlalţi studenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară.

SSS laşi a fost fondata în 1992 şi întruneşte peste 400 de studenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" laşi.

SSS laşi este membru fondator al Asociaţiei Studenţilor Dentişti din România pentru Educaţie (ASDRE), membru cu drepturi depline al International Association of Dental Students (IADS) si ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România). SSS laşi colaborează cu prestigioase Societăţi Profesionale Medicale: ADRE (Asociaţia Dentară Română pentru Educaţie) și ASRRO (Asociația Societatea Română de Reabilitare Orală).

Şedinţele săptămânale ale SSS laşi se desfăşoară în fiecare miercuri începând cu ora 19:30, locația schimbându-se in funcție de ordinea de zi. De asemenea, la sediul societăţii veţi găsi, în timpul programului de permanenţă (afişat pe uşă), o persoană din cadrul Consiliului Director ce vă va lămuri cu privire la eventualele probleme pe care le veţi întâmpina.

Dintre activităţile coordonate de SSS Iaşi se pot enumera:

 • Balul Bobocilor:

Este o activitate specific studenţească realizată de Societatea Studenţilor Stomatologi laşi (SSS laşi) în parteneriat cu celelalte ligi studenţeşti din cadrul UMF laşi: Societatea Studenţilor Medicinişti laşi (SSMI), Asociaţia Studenţilor Bioingineri laşi (ASB) şi Societatea Studenţilor Farmacişti laşi (SSF).

 • Dăruiește din inimă:

Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, membrii SSS laşi, cu sprijinul sponsorilor şi bunăvoinţa cadrelor didactice, realizează o campanie umanitară menită să aducă un zâmbet atât pe chipul bătrânilor aflaţi în centrele de plasament, cât şi al copiilor internaţi în secţia de oncologie din cadrul Spitalului „Sf. Maria”Iaşi.

 • Vino și zâmbește cu noi!

Proiectul are ca scop promovarea Societății Studenților Stomatologi Iași în special în rândul bobocilor, şi constă într-o zi plină de informații, surprize, cadouri și o petrecere de neuitat.

 • SSS Winter Camp:

Excursie de 3 zile organizată în fiecare vacanță inter-semestrială ce urmărește antrenarea viitorilor studenți ce vor ocupa funcții de conducere în Societate, dar care este deschisă participării tuturor persoanelor doritoare de o ieșire la munte cu colegii pentru relaxarea post-sesiune.

 • Workshop-uri:

Pe parcursul întregului an universitar, SSS Iași realizează, în colaborare si cu sprijinul disciplinelor Facultății de Medicină Dentare, numeroase workshop-uri destinate studenților din toți anii.

 • Simularea Concursului de Admitere şi a celui de Rezidenţiat
 • Te ține să zâmbești?

Campania de educaţie sanitară şi prevenţie în grădiniţe, şcoli şi licee reprezintă o activitate desfăşurată în parteneriat cu catedrele de Dentistică Preventivă, Pedodonţie şi Ortodonţie din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi ce îşi propune atât evaluarea statusului sănătăţii orale în grădiniţe, şcoli şi licee, cât şi realizarea statisticilor periodice având ca reper obiectivele OMS. În urma desfăşurării proiectului atât preşcolarii cât şi elevii conştientizează importanţa asigurării unei igiene orale eficiente ce constituie baza sănătăţii orale.

 • Donarea de sânge îşi propune conştientizarea importanţei donării de sânge în rândul studenţilor. Realizat periodic, la Centrul de Transfuzii laşi, proiectul a avut un succes aparte în rândul studenţilor de la UMF laşi.
 • Cu prilejul Zilei Porţilor Deschise UMF "Grigore T. Popa" Iaşi se prezintă oferta academică a Facultăţii de Medicină Dentară, adresată elevilor din liceele ieşene. Aceştia pot vizita Baza Clinică de Învăţământ Stomatologic „Mihail Kogălniceanu" şi spaţiile de desfăşurare a tuturor stagiilor şi cursurilor, pentru a-şi face o imagine generală asupra vieţii studenţeşti din cadrul facultăţii.
 • INTERDENTIS:

Primul proiect organizat de SSS laşi, în anul 1992, de un real succes în rândul studenţilor de profil din laşi şi din ţară, Interdentis este un program de internship naţional ce realizează schimburi bilaterale între studenţii Facultăţilor de Medicină Dentară.

Timp de o săptămână studenţii pot avea ocazia de a studia în cadrul altor centre universitare, pentru a evalua şi compara diverse modalităţi de susţinere a actului didactic în cadrul stagiilor şi a cursurilor anului universitar respectiv. Pe lângă activitatea universitară, studenţii pot vizita principalele atracţii turistice şi culturale ale centrului respectiv şi de asemenea au posibilitatea de a participa la programul social. 50 de studenţi beneficiază anual de internship-uri cu centre  precum Timişoara,  Cluj,  Târgu Mureş, Craiova, Sibiu, Oradea sau Bucureşti.

 • Campionate sportive