Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

Facultatea de Medicină Dentară

Iași

Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi, împletind armonios tradiţia, simbol al fundamentalului şi stabilităţii, cu valenţele de nou, de avangardă, de exigenţă europeană, îşi deschide porţile celor ce vor deveni studenţii ei. Argumentele cu care vă întâmpinăm sunt reprezentate de o curriculă modernă, restructurată conform celor mai exigente cerinţe europene, un corp de cadre didactice tinere şi entuziaste, cu o pregătire de excepţie – confirmată prin rezultatele lor ştiinţifice, şi o bază materială similară din multe puncte de vedere cu a celor mai prestigioase universităţi din lume.

Candidaţii la admitere sunt cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) indiferent de anul obţinerii acesteia, sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

SPECIALIZĂRI
 • Medicină Dentară
 • Tehnica dentară
ADMITERE

Candidaţii la admitere sunt cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) indiferent de anul obţinerii acesteia, sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

Perioada de înscriere: 7 zile, cu începere din a 5-a zi după afişarea rezultatelor de la bacalaureat .

Data concursului: la 2 zile după finalizarea înscrierilor. 

Concursul constă în susţinerea unei teze (test grilă de tip complement simplu şi/sau complement multiplu la:

- Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) şi Chimie Organică sau Fizică (la alegere) - pentru specializarea Medicină Dentară ;

- Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) sau Chimie Organică (pentru specializarea Tehnică Dentară).

Caietele de întrebări aferente testului grilă de concurs sunt redactate în limba română.

Calculul mediei de admitere :

Admiterea în învăţământul universitar se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri (bugetate sau cu taxă) pentru care se organizează concursul; media finală se calculează după următoarea formulă:

- pentru specializarea Medicină Dentară şi Tehnică Dentară:

-  90 % nota la testul grilă,

-  10 % media la bacalaureat.

 

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat iniţial, departajarea se va realiza după:

 1. media la testul grilă;
 2. media de la bacalaureat.

Media minimă de admitere este 5.00 (cinci).

Medii admitere
 • Ultima medie la buget: 6,60 MD şi 7,61 TD
 • Ultima medie la taxă: 5,30 MD şi 5,55 TD
Durată studii

3-6 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Candidaţii se vor prezenta personal cu buletinul de identitate / paşaport (pentru cetăţenii statelor UE) şi dosarul de înscriere care cuprinde:

 • Carte de identitate (copie)
 • Fişa de înscriere
 • Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă a acesteia în original şi foaia matricolă, în original sau adeverinţa care atestă această calitate şi în care se menţionează media generală de bacalaureat şi probele susţinute la examenul de bacalaureat;
 • Adeverinţa de înscriere eliberată de la specializarea unde a fost depus dosarul cu actele originale şi copie legalizată a diplomei de bacalaureat (pentru candidaţii înscrişi şi la o altă specializare);
 • Certificat de naştere – copie legalizată sau traducere legalizată, ştampilată la Ambasada Română din ţara de unde provine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga (pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene;
 • Certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie legalizată;
 • Adeverinţa medicală tip de la medicul de familie;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate / paşaport;
 • Chitanţa ce atestă achitarea taxei de înscriere;
 • Acte doveditoare (adeverinţa de salariat a părinţilor, certificat de revoluţionar etc.) pentru candidaţii ce pot beneficia de scutire de taxă;
 • Candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenenţa la comunitatea rromilor;
 • Document eliberat de CNRED/MEN care atestă că diploma de Bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state (pentru etnicii români din diasporă) îi conferă candidatului accesul la studii de licență;
 • Dosar plic;
 • În cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal pentru înscriere din motive obiective, delegatul care-l reprezintă va prezenta comisiei de înscriere o procură legalizată la notariat care să-i permită acestuia să se conformeze tuturor condițiilor impuse de Metodologia de admitere. 
DATE DE CONTACT
+40.232.301.618
+40.232.211.820

Str. Universității, nr. 16, cod 700115, Iași, România

<
DISTRIBUIE

Specializarea Medicină Dentară

 AVANTAJE:

 • Curricula complexă, integrată, modulară, orientată spre necesităţile studenţilor;
 • Continuitatea procesului de învăţământ şi evaluare;
 • Adaptarea permanentă folosind feed-back-ul pozitiv din partea studenţilor;
 • Învăţământul se realizează cu grupe mici de studenţi, ceea ce permite o pregătire mai bună a fiecărui student şi de asemeni o supraveghere mai bună;
 • Asigurarea premizelor pentru învăţământul continuu;
 • Abordarea socratică a procesului de învăţământ şi învăţare (studentul trebuie să descopere singur răspunsurile corecte la problemele care i se pun prin orientarea sa cu ajutorul unor întrebări suplimentare bine alese);
 • Auto-evaluarea realistă.

 

Procesul de învăţământ durează 28 de săptămâni, iar numărul de ore pe săptămână este de 30; vacanţele sunt programate de Crăciun şi de Paşte.

Cursurile încep pe 1 Octombrie şi se încheie pe 25 Iunie, perioadă în care se desfăşoară integrate şi module independente; sesiunile de examene sunt în număr de două, sesiunea de iarnă (27 Ianuarie – 18 Februarie) şi sesiunea de vară (16 Iunie – 25 Iulie).

În perioada 1 – 30 August se desfăşoară practica de vară, în timpul căreia studenţii lucrează în centre medicale din Iaşi, din alte oraşe sau chiar în străinătate.

Sistemul de învăţământ modular presupune împărţirea procesului de învăţământ în module corespunzătoare fiecărei discipline.

În total, pe parcursul perioadei de studii, studentul acumulează un număr de 360 credite transferabile, câte 60 credite pentru fiecare an de studii. Promovarea de la un an de studiu la altul este permisă numai dacă examenele restante însumează cel mult 15 credite.

Numărul de credite alocate fiecărei discipline poate varia de la un an şcolar la altul, în funcţie de modificările în programa analitică, de importanţa sa în procesul de învăţământ şi de timpul necesar acumulării cunoştinţelor corespunzătoare într-o manieră adecvată.

Examenele au rolul de a confirma realizarea scopurilor şi a obiectivelor fiecărui curs.

 

Forme de examinare:

 • proiecte, examene scrise, orale şi practice
 • examen de absolvire şi susţinerea Lucrării de Diplomă

Examenul practic evaluează aptitudinile practice ale studenţilor şi dexteritatea lor manuală, folosind:

 • Prezentarea de caz clinic;
 • Studentului i se cere să realizeze o procedură tehnică, să îndeplinească o activitate clinică sau să facă o interpretare de date.

Evaluarea cunoştinţelor teoretice se realizează prin intermediul unei teze scrise, concepută în una dintre următoarele modalităţi:

 • două sau trei întrebări de tipul scurt eseu;
 • zece întrebări cu răspuns scurt;
 • întrebări de tip grilă în diverse variante.

În Universitatea noastră se foloseşte din ce în ce mai mult examenul teoretic unic de tip grilă, care se desfăşoară simultan cu toţi studenţii unui an de studiu. Acest tip de examen, care asigură imparţialitate maximă deoarece testele sunt scanate şi corectate computerizat, este utilizat la toate disciplinele de studiu din anii I – V, ca şi la majoritatea disciplinelor din anul VI.

Nu este permisă compensarea între teza scrisă şi examenul clinic.

Toate metodele de evaluare pe care le folosim au fost alese astfel încât să le permită studenţilor să aibă un feed-back realist asupra procesului de învăţământ, să le arate deficienţele şi metodele cele mai adecvate de corectare a lor.

Studenţii sunt evaluaţi cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5.

1 - nu s-a dat nici un răspuns;

2 - răspuns foarte slab

4 - sub satisfăcător;

5 - la limita de trecere;

6 – satisfăcător

8 - răspuns bun;

10 - răspuns excelent şi complet.

DIPLOMA:

La încheierea celor două cicluri de studii studentul este evaluat prin Examenul de Licenţă, cu scopul de a obţine titlul de medic stomatolog (MD).

Examenul de Licenţă constă din următoarele etape:   

 • Examinare teoretică – test grilă;
 • Examinare practică
 • Lucrarea de Diplomă.

DIPLOMA obţinută după absolvirea Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi este recunoscută de Ministerul Educaţiei din România, ca şi de forurile specializate din alte ţări din lume: ţările membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada (începând din 2007), Egipt, Emiratele Arabe Unite, Germania, Grecia, India, Iordania, Iraq, Iran, Israel, Kuwait, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Siria, Sudan, Suedia, Tunisia, Turcia şi Yemen.

Începând din anul 2009 în cadrul facultății noastre s-au deschis Direcții de studiu în limbile engleză și franceză în cadrul cărora se pot înscrie studenți din întreaga lume.

 

Specializarea Tehnică Dentară

Procesul de învăţământ durează 28 de săptămâni, iar numărul de ore pe săptămână este de 30; vacanţele sunt programate de Crăciun şi de Paşte.

Cursurile încep pe 1 Octombrie şi se încheie pe 25 Iunie, perioadă în care se desfăşoară integrate şi module independente; sesiunile de examene sunt în număr de două, sesiunea de iarnă (27 Ianuarie – 18 Februarie) şi sesiunea de vară (16 Iunie – 25 Iulie).

În perioada 1 – 30 August se desfăşoară practica de vară, în timpul căreia studenţii lucrează în centre medicale din Iaşi, din alte oraşe sau chiar în străinătate.

Sistemul de învăţământ modular presupune împărţirea procesului de învăţământ în module corespunzătoare fiecărei discipline.

În total, pe parcursul perioadei de studii, studentul acumulează un număr de 180 credite transferabile, câte 60 credite pentru fiecare an de studii. Promovarea de la un an de studiu la altul este permisă numai dacă examenele restante însumează cel mult 15 credite.

Numărul de credite alocate fiecărei discipline poate varia de la un an şcolar la altul, în funcţie de modificările în programa analitică, de importanţa sa în procesul de învăţământ şi de timpul necesar acumulării cunoştinţelor corespunzătoare într-o manieră adecvată.

Examenele au rolul de a confirma realizarea scopurilor şi a obiectivelor fiecărui curs.

 

Forme de examinare:

 • proiecte, examene scrise, orale şi practice
 • examen de absolvire şi susţinerea Lucrării de Diplomă

Examenul practic evaluează aptitudinile practice ale studenţilor şi dexteritatea lor manuală, folosind:

 • Prezentarea de caz clinic;
 • Studentului i se cere să realizeze o procedură tehnică, să îndeplinească o activitate clinică sau să facă o interpretare de date.

Evaluarea cunoştinţelor teoretice se realizează prin intermediul unei teze scrise, concepută în una dintre următoarele modalităţi:

 • două sau trei întrebări de tipul scurt eseu;
 • zece întrebări cu răspuns scurt;
 • întrebări de tip grilă în diverse variante.

În Universitatea noastră se foloseşte din ce în ce mai mult examenul teoretic unic de tip grilă, care se desfăşoară simultan cu toţi studenţii unui an de studiu. Acest tip de examen, care asigură imparţialitate maximă deoarece testele sunt scanate şi corectate computerizat, este utilizat la toate disciplinele de studiu din anii I – V, ca şi la majoritatea disciplinelor din anul VI.

Nu este permisă compensarea între teza scrisă şi examenul clinic.

Toate metodele de evaluare pe care le folosim au fost alese astfel încât să le permită studenţilor să aibă un feed-back realist asupra procesului de învăţământ, să le arate deficienţele şi metodele cele mai adecvate de corectare a lor.

Studenţii sunt evaluaţi cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5.

1 - nu s-a dat nici un răspuns;

2 - răspuns foarte slab

4 - sub satisfăcător;

5 - la limita de trecere;

6 – satisfăcător

8 - răspuns bun;

10 - răspuns excelent şi complet.

 

DIPLOMA:

La încheierea ciclului de studii studentul este evaluat prin Examenul de Licenţă, cu scopul de a obţine titlul de Tehnician Dentar.

Examenul de Licenţă constă din următoarele etape:   

 • Examinare teoretică – test grilă;
 • Lucrarea de Diplomă.

DIPLOMA obţinută după absolvirea Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi – specializarea Tehnica Dentara - este recunoscută de Ministerul Educaţiei din România, ca şi de forurile specializate din alte ţări din lume: ţările membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada (începând din 2007), Egipt, Emiratele Arabe Unite, Germania, Grecia, India, Iordania, Iraq, Iran, Israel, Kuwait, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Siria, Sudan, Suedia, Tunisia, Turcia şi Yemen.

 Număr de locuri pentru fiecare specializare (taxă şi buget) – anul 2017:

 • Specializarea Medicină Dentară – 180 locuri, din care:
  • 90 locuri FĂRĂ TAXĂ
  • 63 locuri CU TAXĂ ÎN LEI
  • 16 locuri CU TAXĂ ÎN VALUTĂ

 

 • Specializarea Tehnică Dentară – 80 locuri, din care:  
  • 31 locuri FĂRĂ TAXĂ
  • 49 locuri CU TAXĂ ÎN LEI.


Meseriile ce pot fi practicate la finalul facultăţii:

 • Specializarea Medicină Dentară: medic stomatolog
 • Specializarea Tehnică Dentară: tehnician dentar

 

Activităţi studenţeşti

Activităţile studenţeşti se desfăşoară sub coordonarea Societăţii Studenţilor Stomatologi  laşi. Aceasta este o organizaţie studenţească, democratică, nonprofit şi apolitică ce are ca scop asigurarea unui cadru adecvat desfăşurării activităţilor de studiu, organizării de manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive, precum şi asigurarea unor condiţii propice pregătirii profesionale atât a membrilor săi, cât şi a celorlalţi studenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară.

SSS laşi a fost fondata în 1992 şi întruneşte peste 400 de studenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" laşi.

SSS laşi este membru fondator al Asociaţiei Studenţilor Dentişti din România pentru Educaţie (ASDRE), membru cu drepturi depline al International Association of Dental Students (IADS) si ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România). SSS laşi colaborează cu prestigioase Societăţi Profesionale Medicale: ADRE (Asociaţia Dentară Română pentru Educaţie) și ASRRO (Asociația Societatea Română de Reabilitare Orală).

Şedinţele săptămânale ale SSS laşi se desfăşoară în fiecare miercuri începând cu ora 19:30, locația schimbându-se in funcție de ordinea de zi. De asemenea, la sediul societăţii veţi găsi, în timpul programului de permanenţă (afişat pe uşă), o persoană din cadrul Consiliului Director ce vă va lămuri cu privire la eventualele probleme pe care le veţi întâmpina.

Dintre activităţile coordonate de SSS Iaşi se pot enumera:

 • Balul Bobocilor:

Este o activitate specific studenţească realizată de Societatea Studenţilor Stomatologi laşi (SSS laşi) în parteneriat cu celelalte ligi studenţeşti din cadrul UMF laşi: Societatea Studenţilor Medicinişti laşi (SSMI), Asociaţia Studenţilor Bioingineri laşi (ASB) şi Societatea Studenţilor Farmacişti laşi (SSF).

 • Dăruiește din inimă:

Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, membrii SSS laşi, cu sprijinul sponsorilor şi bunăvoinţa cadrelor didactice, realizează o campanie umanitară menită să aducă un zâmbet atât pe chipul bătrânilor aflaţi în centrele de plasament, cât şi al copiilor internaţi în secţia de oncologie din cadrul Spitalului „Sf. Maria”Iaşi.

 • Vino și zâmbește cu noi!

Proiectul are ca scop promovarea Societății Studenților Stomatologi Iași în special în rândul bobocilor, şi constă într-o zi plină de informații, surprize, cadouri și o petrecere de neuitat.

 • SSS Winter Camp:

Excursie de 3 zile organizată în fiecare vacanță inter-semestrială ce urmărește antrenarea viitorilor studenți ce vor ocupa funcții de conducere în Societate, dar care este deschisă participării tuturor persoanelor doritoare de o ieșire la munte cu colegii pentru relaxarea post-sesiune.

 • Workshop-uri:

Pe parcursul întregului an universitar, SSS Iași realizează, în colaborare si cu sprijinul disciplinelor Facultății de Medicină Dentare, numeroase workshop-uri destinate studenților din toți anii.

 • Simularea Concursului de Admitere şi a celui de Rezidenţiat
 • Te ține să zâmbești?

Campania de educaţie sanitară şi prevenţie în grădiniţe, şcoli şi licee reprezintă o activitate desfăşurată în parteneriat cu catedrele de Dentistică Preventivă, Pedodonţie şi Ortodonţie din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi ce îşi propune atât evaluarea statusului sănătăţii orale în grădiniţe, şcoli şi licee, cât şi realizarea statisticilor periodice având ca reper obiectivele OMS. În urma desfăşurării proiectului atât preşcolarii cât şi elevii conştientizează importanţa asigurării unei igiene orale eficiente ce constituie baza sănătăţii orale.

 • Donarea de sânge îşi propune conştientizarea importanţei donării de sânge în rândul studenţilor. Realizat periodic, la Centrul de Transfuzii laşi, proiectul a avut un succes aparte în rândul studenţilor de la UMF laşi.
 • Cu prilejul Zilei Porţilor Deschise UMF "Grigore T. Popa" Iaşi se prezintă oferta academică a Facultăţii de Medicină Dentară, adresată elevilor din liceele ieşene. Aceştia pot vizita Baza Clinică de Învăţământ Stomatologic „Mihail Kogălniceanu" şi spaţiile de desfăşurare a tuturor stagiilor şi cursurilor, pentru a-şi face o imagine generală asupra vieţii studenţeşti din cadrul facultăţii.
 • INTERDENTIS:

Primul proiect organizat de SSS laşi, în anul 1992, de un real succes în rândul studenţilor de profil din laşi şi din ţară, Interdentis este un program de internship naţional ce realizează schimburi bilaterale între studenţii Facultăţilor de Medicină Dentară.

Timp de o săptămână studenţii pot avea ocazia de a studia în cadrul altor centre universitare, pentru a evalua şi compara diverse modalităţi de susţinere a actului didactic în cadrul stagiilor şi a cursurilor anului universitar respectiv. Pe lângă activitatea universitară, studenţii pot vizita principalele atracţii turistice şi culturale ale centrului respectiv şi de asemenea au posibilitatea de a participa la programul social. 50 de studenţi beneficiază anual de internship-uri cu centre  precum Timişoara,  Cluj,  Târgu Mureş, Craiova, Sibiu, Oradea sau Bucureşti.

 • Campionate sportive