Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

Facultatea de Horticultură

Iași

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, biotehnologii agricole, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

SPECIALIZĂRI
 • Horticultură
 • Peisagistică
 • Ingineria mediului
 • Biotehnologii agricole
ADMITERE

Admiterea pentru învățământul cu frecvență (zi) va avea loc în perioada 15-26 iulie 2019.

Admiterea candidaţilor la USAMV Iaşi, se face prin concurs, pe baza notelor de la Bacalaureat, după cum urmează:

» 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română,
» 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere.

Date de contact

Telefon: 0232.407.479

Email: admitere@uaiasi.ro

Website: www.uaiasi.ro/admitere

Facebook: www.facebook.com/uaiasi

Medii admitere
 • Ultima medie la buget: 6,12
 • Ultima medie la taxă: -
Durată studii

4 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

 • cererea de înscriere la care se anexează următoarele acte:
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naştere și de căsătorie, în copie legalizată;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universităţii;
 • patru fotografii color tip “act de identitate” (3/4 cm);
 • pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi copie legalizată după foaia matricolă;
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere, stabilită de Senatul universităţii;
 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenţi/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
 • actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din învăţământul superior, ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie şi a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar (în activitate, pensionat sau decedat).
DATE DE CONTACT
+40232-274932
+40232-274932
secr_hor@uaiasi.ro , admitere@uaiasi.ro
uaiasi

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490

DISTRIBUIE

Începuturile învăţământului agricol moldav se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când, între anii 1842 şi 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihăileană din Iaşi primele lecţiuni de agricultură.Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.

Descrierea detaliată a specializărilor

 • Specializarea Horticultură formează ingineri a căror activitate complexă acoperă o largă paletă de domenii, fiind centrată pe dezvoltarea mai multor sectoare: pomicultură, viticultură, oenologie, legumicultură, floricultură, arhitectura peisajului, tehnologia produselor horticole. Inginerii horticultori pot exercita activităţi de management, marketing, exploatarea utilajelor specifice şi protecţia ecosistemelor naturale şi antropizate, precum şi de pregătirea pentru activitatea de cercetare din horticultură, astfel încât să devină cercetători performanţi în domeniu. Inginerul horticultor are capacitatea de a organiza şi conduce procesele de producţie din domeniul horticol, poate concepe sisteme de exploatare durabilă a plantaţiilor horticole prin tehnologii prietenoase cu mediul şi poate elabora scheme de valorificare corespunzătoare a produselor horticole.

  

 • Specializarea Peisagistică pregăteşte specialişti cu competenţe în proiectarea, amenajarea şi gestionarea diverselor zone din ambientul antropic, pentru a le spori valoarea funcţională, estetică şi ecologică, contribuind astfel la adoptarea strategiilor de dezvoltare durabilă, de reconfigurare şi reamenajare spaţială, de reabilitare a zonelor verzi urbane şi rurale, în conformitate cu planificarea teritorială pentru promovarea protejării, gestionării şi amenajării peisajelor. Inginerii peisagişti îşi pot dezvolta abilităţile privind: valorificarea superioară a plantelor ornamentale; folosirea raţională a fondului funciar; compoziţia, proiectarea şi design-ul elementelor peisagistice; restaurarea şi conservarea parcurilor istorice; reabilitarea peisagistică a cadrului construit poluat ş.a. Dezvoltarea abilităţilor de reprezentare grafică, necesare în proiectarea peisagistică, completează în mod necesar pregătirea de specialitate.

 • Specializarea Ingineria mediului pregăteşte specialişti care să aibă competenţe în promovarea, proiectarea, managementul, implementarea şi auditarea proceselor şi tehnologiilor de de poluare, prin dobândirea de cunoştinţe cu caracter aplicativ în protecţia mediului. Inginerul de mediu, prin competenţele profesionale dobândite, este capabil să rezolve problemele tehnologice, sociale şi economice în ceea ce priveşte managementul resurselor naturale, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea durabilă, permiţându-i să elaborareze tehnologii nepoluante, să susţină protecţia mediului şi să adapteze tehnologiile la cerinţele europene de mediu. De asemenea, se preocupă de găsirea unor soluții plauzibile în domeniul sănătății publice, de promovare a legilor care să asigure condiții sanitare rezonabile, ceea ce implică managementul apelor uzate, combaterea poluării aerului, apei şi solului, controlul, reciclarea și eliminarea deșeurilor, protecția împotriva radiaților, igiena industrială, studii privind impactul asupra mediului al proiectelor de dezvoltare.În cadrul programului de studiu Ingineria mediului sunt pregătiţi specialişti capabili să aplice în practică metodele generale de combatere a poluării pe baza unei concepţii ecologice asupra mediului de viaţă, fundamentate pe cunoaşterea legităţilor şi interacţiunilor din natură; identificarea principalelor dezechilibre ecologice provocate de acţiunea antropică, în vederea exploatării raţională a mediului şi reducerii efectelor crizei ambientale actuale.
Absolvenţii cursurilor de licenţă atât din cadrul facultăţii, cât şi de la alte facultăţi şi universităţi, îşi pot desăvârşi pregătirea profesională prin frecventarea specializărilor cu profil horticol de la masterat şi doctorat.

 • Specializarea Biotehnologii Agricole este nouă la Facultatea de Horticultură a USAMV Iași.

  Biotehnologia în agricultură este un domeniu modern, în plină dezvoltare, bazat pe aplicarea biologiei în agricultură. Utilizează sistemele biologice, organisme vii sau derivați ai acestora pentru a obține sau modifica produse sau procese de uz specific. Prin utilizarea Biotehnologiilor Agricole, se realizează soiuri de plante mai rezistente care permit obținerea de recolte ce se pot dezvolta pe soluri mai puțin prietenoase, sau chiar aride, iar capacitatea de protecție a solului face recoltele mai funcționale. O aplicație utilă a biotehnologiei agricole este cea de a oferi plantelor capacitatea de a crește într-o gamă mai largă de medii. Unele plante pot crește doar în anumite condiții climatice sau condiții ale solului. Prin introducerea genelor de la alte organisme, cercetătorii pot schimba aceste plante astfel încât să crească în climatele în care nu ar putea crește în mod normal. Terenul anterior necorespunzător culturilor poate fi recuperat pentru producția alimentară. Dintre toate definițiile aceea dată Biotehnologiei de către Federația Europeană de Biologie pare a fi satisfăcătoare: ”Utilizarea integrată a biochimiei, microbiologiei și ingineriei în scopul obținerii unei aplicații tehnologice (industriale) cu ajutorul micoorganiselor, culturilor de celule și a părților componente a acestora”. Simplificând se poate spune că biotehnologia presupune ”utiliazarea organismelor sau a produselor derivate de la acestea în scopuri comerciale”.

  În esență, principalul scop al biotehnologiei este obținerea de produse sau servicii utile activității umane cu ajutorul organisemlor vii. Procesul de bază în biotehnologie este ”proces biologic”, după cum procesul de bază în tehnologia chimică este ”procesul chimic”.

Număr de locuri pentru fiecare specializare

Facultate

Domeniu

Specializare

Cifre de școlarizare pentru români

Cifre de școlarizare pentru românii de pretutindeni

Domenii prioritare de dezvoltare

Absolvenți licee rural

Cu bursă

Fără bursă

Buget

Taxă

Buget

Taxă

 

 

Horticultură

Horticultură

Horticultură

77+1**

25

6

1

1

1

Ingineria mediului

Ingineria mediului

30

10

-

-

1

1

Biotehnologii agricole

Biotehnologii agricole

25

10

-

-

1

-

*locuri pentru rromi;

**locuri destinate formării cadrelor didactice.

 

Perspective profesionale

Absolvenţii specializărilor din domeniul Horticultură (Horticultură şi Peisagistică), primesc diploma de absolvire şi titlul "inginer diplomat" în domeniul horticol. Pot urma cariere profesionale în următoarele tipuri de unităţi:

 • Societăţi horticole de producţie;
 • Societăţi de comercializare a producţiei agricole;
 • Oficii de consultanţă agricolă;
 • Camere agricole;
 • Agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • Certificarea şi evaluarea terenurilor;
 • Oficii pentru controlul alimentelor;
 • Oficii şi laboratoare zonale de agrochimie, pedologie, protecţia plantelor,
 • controlul calităţii seminţelor;
 • Organizarea teritoriului şi protecţia mediului;
 • Instituţii de cercetare;
 • Învaţământ preuniversitar şi universitar;
 • Inspectorate vamale;
 • Proiectare şi amenajare a peisajului;
 • Urbanism şi sistematizare;
 • Evaluare economico-financiară în domeniul horticol, proiectării peisajului şi producţiei dendro-floricole.


Absolvenţii specializării Ingineria mediului primesc diploma de absolvire şi titlul "inginer diplomat" în domeniul Ingineria mediului. Îşi pot desfăşura activitatea în unităţi de profil:

 • Inspectoratele de Protecţia Mediului;
 • Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare;
 • Garda de Mediu;
 • Compania Naţională Apele Române;
 • Oficii de Consultanţă Agricolă,
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
 • Administraţia Naţională a Drumurilor;
 • Agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • Societăţi de comercializare a produselor agricole şi a substanţelor necesare pentru agricultură;
 • Direcţii Fitosanitare Judeţene;
 • Primării, ca specialişti în protecţia mediului şi ca experţi evaluatori;
 • Diverse societăţi comerciale, ca responsabili de mediu;
 • Instituţii de cercetare;
 • Învaţământ preuniversitar şi universitar;
 • Inspectorate vamale;

 

Activităţi studenţeşti

 • Simpozion ştiinţific anual studenţesc
 • Participare la AGRONOMIADA
 • Participare la acţiuni în cadrul FESTUDIS
 • Participare în ansamblul folcloric „Mugurelul” al USAMV Iaşi
 • Organizarea Serilor HORTICULTURALE
 • Editarea Revistei HORT’IS (revista studenţilor Facultăţii de Horticultură)