Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Iași

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului este alegerea perfectă pentru absolvenții de liceu care doresc să îmbrățișeze una din profesiile care-i apropie cel mai mult de rezolvarea provocărilor actuale ale dezvoltării durabile: inginer hidrotehnist, geodez sau de mediu.  

Programele noastre de studii, la nivel de licență, masterat şi doctorat, răspund exigenţelor actuale din domeniul educației şi al pieței muncii, astfel încât specialiştii pe care îi formăm să fie competitivi la nivel naţional şi internaţional.

SPECIALIZĂRI
 •         Inginerie civilă
 •         Inginerie geodezică
 •         Ingineria mediului
ADMITERE

Procedura de admitere este de tip CONCURS DE DOSARE.

Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

MA = 100%MB

unde:

MB: media obţinută la examenul de bacalaureat

Admiterea se face pe bază de opțiuni, în ordinea mediilor de admitere, în limita locurilor disponibile pentru fiecare formă de finanțare.

Concursurile de admitere din sesiunea 2019 se vor desfășura după cum urmează:

Sesiunea de vară:

Sesiunea de toamnă:

MEDII ADMITERE

 •         Ultima medie la buget: 6,00
Medii admitere
 • Ultima medie la buget: 6,01
 • Ultima medie la taxă: 6,00
Durată studii

4 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE
 • cerere de înscriere disponibilă online;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul;
 • certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
 • copie carte de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
 • alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat).

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conform cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.

DATE DE CONTACT
+40 232 278 683 int. 2151
+40 232 270804
secretariatHGIM@tuiasi.ro
HGIMIasi

Bulevardul Dimitrie Mangeron nr. 65, Iaşi, cod 700050

DISTRIBUIE

DE CE SĂ ALEG HGIM?

 • Hidrotehnica, Geodezia și Ingineria Mediului sunt domenii cu posibilități multiple de afirmare
 • Asigură dobândirea competențelor și formarea abilităților pentru realizarea unor proiecte cu înalte performanțe tehnice și științifice
 • Calitatea cursurilor este la standarde înalte, iar formatul lor este interactiv
 • Dimensiunea internațională a calificărilor facilitează inserția absolvenților pe piața muncii
 • Flexibilitatea și accesilbilitatea programelor de studii se realizează prin actualizarea lor continuă cu cele mai noi cunoștințe din domeniu și prin platforme on-line 

SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LABORATOARE MODERN ECHIPATEPARTENERIATE CU ALTE UNIVERSITĂȚI ȘI FIRME

RELAȚII DE PARTENERIAT PROFESOR-STUDENT Programe de studii – Domeniul Inginerie civilă

 • Studii universitare de licență cu o durată de 8 semestre (240 de credite de studiu transferabile)
 • Specializări: Amenajări și Construcţii Hidrotehnice, Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvoltare Rurală
 • Studii universitare de master, cu o durată de 4 semestre (120 de credite de studiu transferabile)
 • Specializări: Inginerie Hidrotehnică, Modernizarea sistemelor Hidrotehnice, Hidroameliorative și Hidroedilitare, Evaluare și Dezvoltare Imobiliară
 • Studii Doctorale

Ocupații  în domeniul Inginerie civilă

Oportunității  pentru  absolvenții din domeniul Inginerie civilă
Angajatori ai absolvenților din domeniul Inginerie Civilă

 • Administrațiile bazinale de ape, Regiile județene de apă-canal, Stațiile de tratare a apei, Stațiile de epurare a apelor uzate
 • Firmele private de proiectare și execuție a sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, irigații, drenaje, amenajarea cursurilor de apă
 • Firmele private de proiectare și execuție a construcțiilor civile, industriale și agricole, a drumurilor
 • Firmele private de proiectare, execuție și exploatare a  fermelor  pentru culturi de câmp și a serelor
 • Ministere care se ocupă cu gestiunea proiectelor europene de îmbunătățire a infrastructurii
 • Centre de cercetare


Programe de studii – Domeniul Inginerie Geodezică

 • Studii universitare de licență cu o durată de 8 semestre (240 de credite de studiu transferabile)
 • Specializări: Măsurători terestre și cadastru
 • Studii universitare de master, cu o durată de 4 semestre (120 de credite de studiu transferabile)
 • Specializări: Geomatică și cartografie
 • Studii Doctorale

Angajatori ai absolvenților din domeniul Inginerie Geodezică

 • Firmele private cu profil geodezic, cartografic și de cadastru
 • Agențiile de stat și companiile care operează cu baze de date spațiale
 • Oficiile județene de cadastru
 • Serviciile GIS ale primăriilor
 • Centrele de cercetare


Programe de studii – Domeniul Ingineria mediului

 • Studii universitare de licență cu o durată de 8 semestre (240 de credite de studiu transferabile)
 • Specializări: Ingineria și protecția mediului în agricultură
 • Studii universitare de master, cu o durată de 4 semestre (120 de credite de studiu transferabile)
 • Specializări: ingimeria și managementul factorilor de mediu
 • Studii Doctorale

Ocupații  în domeniul  Ingineria mediuluiAngajatori ai absolvenților din domeniul Ingineria Mediului

 • Agențiile de protecția mediului, Garda de mediu
 • Ministerele care gestionează proiecte europene
 • Firme private care au ca obiect de activitate întocmirea documentațiilor de mediu (proiecte, bilanțuri de mediu, studii de impact)
 • Primăriile
 • Centrele de cercetare

Facilități pentru studențiÎnscrie-te  la Facultatea HGIM pentru a beneficia de:

 •   performanță în educație,
 •   performanță în știință și tehnică,
 •   performanță în dezvoltarea carierei tale,
 •   performanță în găsirea unui job în acord cu calificarea dobândită.