Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

Facultatea de Farmacie

Iași

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este o instituție de învățământ superior care are drept misiune fundamentală formarea de profesioniști în domeniul farmaceutic, capabili să facă faţă exigenţelor şi competitivităţii atât la nivel naţional, cât și internaţional. În urma procesului de ierarhizare a programelor de studii după standarde europene, desfăşurat de către Ministerul Educaţiei Naţionale în 2011, Facultatea de Farmacie din Iași s-a clasat pe locul 1 la nivel naţional. Opțiunea pentru Facultatea de Farmacie este susținută de un domeniu cu mare impact profesional atât în România, cât și în străinătate, cariere de succes, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene etc.

SPECIALIZĂRI
 • Farmacie 
ADMITERE

Specializarea Farmacie (5 ani de studiu, 300 de credite)

 • 90 locuri fără taxă
 • 70 locuri cu taxă (taxă: 7.500 lei)
 • 2 locuri protecție socială
 • 1 locuri rromi
 • 9 locuri mediul rural

Ultima medie la buget: 5,44

Ultima medie taxă: 5,5

Test grilă – 25 iulie

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

– Chimie organică – obligatoriu

și

– Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere

Nr. total de întrebări: 75

Nr. întrebări materie principală: 45 – Chimie organică

Nr. întrebări a doua materie obligatorie stabilit de candidat la alegere: 30 (Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a)

Durată studii

5 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Înscriere exclusiv online

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv online, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse online (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

Calendar înscrieri: 1 iunie - 18 iulie 2021

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) fişă de ȋnscriere (generată în aplicație);

b) cartea de identitate (sau adeverință de la Serviciul Evidența Populației în cazul pierderii actului original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere;

c) pașaportul, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene cu domiciliul stabil într-unul din statele menționate.

Actul de identitate pe care candidatul l-a depus on-line va fi utilizat pentru legitimare la intrarea în sala de concurs.

d) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat.

Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate și autentificate de autoritățile de resort din țara emitentă.

e) pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu.

Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.

f) document eliberat de CNRED (Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) / MEC care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii de licență;

g) certificat de naștere;

h) certificat de căsătorie (unde este cazul).

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (unde este cazul) în limba engleză sau franceză;

i) adeverința medicală de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice și este „clinic sănătos”.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare. În cazul candidaților cu dizabilități care primesc avizul pentru „Apt pentru specializarea……” din partea Cabinetului Medical al U.M.F. “Grigore T. Popa”, se va asigura suport adițional adaptat nevoilor acestora.

j) chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere;

Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați

Candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;

Candidații care provin din sistemul de protecție socială vor prezenta documente care să confirme apartenența la această categorie;

Candidații care provin din mediul rural vor prezenta documente care să ateste absolvirea unui liceu din mediul rural (conform listei MEC);

k). lista cu opțiuni pentru programele de licență, care se completează on-line. Candidații care, în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc la programul de studii ales ca primă opțiune, pot opta pentru următorul program de studii din lista de opțiuni, în limita locurilor disponibile;

l). diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, precum și adeverință din care să reiasă regimul financiar pentru fiecare an universitar pentru candidații absolvenți ai învățământului superior care se înscriu pentru a urma un al doilea program de studiu.

DATE DE CONTACT
+40232.301.615
+40232.301.615
str. Universităţii, nr. 16, Iaşi, 700115, România
DISTRIBUIE

Misiunea Facultăţii de Farmacie se identifică cu cea a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi şi vizează desfăşurarea de activităţi educaţionale şi de cercetare la un înalt nivel de performanţă care să susţină excelenţa. Prestigiul facultăţii este susţinut de un corp academic de elită, a cărui preocupare pentru calitatea actului didactic este dublată de activitatea de cercetare, rezultatele obţinute susţinând şi consolidând poziţia facultăţii ca pol de excelenţă în activitatea didactică şi de cercetare. Vă aşteptăm să parcurgem împreună drumul formării  dumneavoastră ca farmacişti de înaltă ţinută profesională.

Descrierea specializării

Facultatea de Farmacie pregătește farmaciști, profesie reglementată și recunoscută la nivel european prin directive specifice (36/2005, reactualizată prin Directiva 55/2015), absolvenții având dreptul și oportunitatea de a profesa în toate țările Uniunii Europene.

Învăţământul farmaceutic în România are o durată de 5 ani şi este cotat cu 300 credite conform Nomeclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare (HG 376/2016, 654/2016).

Diploma de farmacist, care oferă dreptul de liberă practică, se acordă de către Ministerul Educaţiei Naționale pe baza curriculei universitare. Curricula cuprinde discipline fundamentale (Chimie organică și anorganică, Anatomie, Fiziologie, Fiziopatologie, Microbiologie etc), de domeniu (Botanică, Biochimie, Chimie analitică, Chimie fizică, Terminologie medicală etc) și de specialitate (Chimie farmaceutică, Farmacognozie, Tehnologie farmaceutică, Farmacologie, Toxicologie, Analiza medicamentului etc) precum și discipline complementare (facultative sau opționale) care conferă competențe suplimentare. Pe durata studiilor studenții au posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate (de studiu sau de practică) cu durata de până la 12 luni în alte facultăți de prestigiu din Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS.

Competențe dobândite

În urma parcurgerii studiilor de licentă absolvenții Facultății de Farmacie dobândesc următoarele cunoștințe și abilități:

 • Deprinderi practice de laborator privind utilizarea metodelor și tehnicilor avansate în analiza și controlul substanțelor active, auxiliare și a medicamentelor din punct de vedere fizic, chimic, biologic și microbiologic;
 • Cunoștinte referitoare la tehnologia de preparare a medicamentelor (magistrale și oficinale) și a produselor cosmetice și controlul, depozitarea și conservarea acestora;
 • Cunoștințe referitoare la actiunea, indicațiile, farmacologia și farmacocinetica substanțelor active și a efectelor adverse și toxice ale acestora.
 • Cunoștințe referitoare la produse cosmetice, suplimente alimentare şi alimente cu destinaţie speciala, produse parafarmaceutice, dispozitive şi aparatură medicală;
 • Aplicarea principiilor chimiei, fizicii și matematicii în dezvoltarea și formularea de noi produse farmaceutice, produse cosmetice, suplimente alimentare și produse parafarmaceutice;
 • Abilități privind efectuarea și interpretarea unor analize în laboratoare în domeniul biochimiei, toxicologiei, igienii mediului şi alimentului;
 • Abilități de informare şi consiliere a pacienţilor privind utilizarea corectă şi raţională a medicamentelor şi întreţinerea stării de sănătate;
 • Competente de management și marketing farmaceutic necesare integrării activității farmaceutice în mediul economic intern și internațional și al sesizării oportunităților în dezvoltarea produselor farmaceutice și cosmetice.

După terminarea studiilor de licență absolvenții își pot continua pregătirea în cadrul programului de Studii Universitare de Doctorat, în domeniul Farmacie, sau în cadrul programului de Rezidențiat, ce oferă posibilitatea obținerii titlului de farmacist specialist în două specializări: Farmacie clinică și Laborator farmaceutic. Totodată Facultatea derulează anual programe de formare continuă a farmaciștilor în domeniul Fitoterapiei, Analizei medicamentelor, Chimiei farmaceutice, Farmacologiei, Legislației farmaceutice etc.

Pe parcursul studiilor universitare studentii Facultății de Farmacie sunt susținuți printr-un amplu program de burse1 care recompensează rezultatele deosebite obținute atât în activitatea didactică cât și de cercetare, susținând totodată și studenții cu probleme sociale:

 • Bursa de excelenţă Marţian Cotrău - se acordă unui singur student, care s-a remarcat prin rezultate deosebite în activitatea didactică și de cercetare, precum și printr-o activitate susținută în cadrul Societăţii Studenţilor Farmacişti Iaşi; bursa reprezintă contravaloarea unui salariu minim pe economie.
 • Bursa de performanţă ştiinţifică - se acordă unui singur student pe perioada a 10 luni în urma unui concurs de dosare. Obţinerea acestei burse este condiţionată de calitatea de bursier de studiu sau de merit;
 • Burse de merit - se acordă începând cu anul II, studenţilor integralişti cu cel puţin 560 de puncte obţinute în anul universitar precedent şi ocupă locul I/II în seria din care fac parte.
 • Burse de studiu - se acordă unui număr de studenţi care se stabileşte la începutul fiecărui an universitar. Punctajul minim este de 500 de puncte pentru studenţii anilor II-V, iar studenţii din anul I trebuie să aibă nota la admitere peste 9 pentru a putea obţine aceast tip de bursă.
 • Burse sociale - sunt burse de ajutor social care se acordă la cerere, în condițiile prevăzute de Regulamentului privind acordarea burselor la studenți (studenți cu probleme medicale, studenți orfani, studenți proveneți din centrele de plasament, studenți cu venit lunar net mediu ce revine pe membru de familie mai mic decât salariul minim net, studenți căsătoriți etc.).

Toate tipurile de burse se acordă numai studenţilor integralişti.

OPORTUNITĂŢI PE CARE LE DESCHIDE PROFESIA DE FARMACIST

Profesia de farmacist, una din cele mai nobile profesii, deschide multiple posibilități de realizare pe linie profesională, absolventul Facultății de Farmacie putând opta pentru o carieră de succes în următoarele domenii:

 • Farmacia comunitară – recomandată pentru cei mai comunicativi absolvenți, preocupați permanent de sănătatea și siguranța semenilor lor;
 • Farmacia de spitalunde farmacistul este responsabil de asigurarea și eliberarea medicamentelor pentru pacienții din spital;
 • Farmacist clinician care colaborează cu medicul pentru stabilirea celei mai eficiente strategii terapeutice pentru pacient;
 • Companii farmaceutice unde absolventul de farmacie poate avea oportunitatea să lucreze în domeniul cercetării în vederea dezvoltării de noi produse farmaceutice, în domeniul producerii și distribuției de produse farmaceutice, precum și în domeniul normelor legislative referitoare la punerea pe piața a unui nou produs farmaceutice (Regulatory affairs);
 • Companii producătoare de cosmetice – unde farmacistul, datorită cunoștințelor sale de tehnologie farmaceutică se încadrează perfect;
 • Institute de cercetare având cunoștințe solide de chimie, biologie, farmacologie, absolvenții pot alege o carieră în cercetare, respectiv în dezvoltarea de noi molecule active sau noi formulări terapeutice, în țară sau în străinătate;
 • Laboratoare de analiză și de control a medicamentelor şi suplimentelor nutritive;
 • Laboratoare de toxicologie din cadrul diferitelor instituții (Institutul de Sănătate Publică, Institutul de Medicină Legală etc.);
 • Reprezentant medical pentru diferite companii farmaceutice;
 • Carieră didactică universitarăpentru absolvenții dornici de dezvoltare continuă și autodepășire, dar în același timp, dispuși să împărtășească și altora din cunoștințele și experiența acumulată în decursul timpului;
 • Autorități naționale din domeniul sănătății publice: Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului etc;
 • Continurea studiilor printr-un program de doctorat sau rezidențiat;
 • Nu în ultimul rând, absolvenții Facultății de Farmacie pot alege să profeseze într-o ţară din Comunitatea Europeană, întrucât diplomele conferite de UMF „Grigore T. Popa” Iaşi sunt recunoscute la nivel european.

 

ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI

În cadrul Facultății de Farmacie, activitățile studențești se desfășoară sub egida Societății Studenților Farmaciști Iași (SSFI), studenții fiind motivați să participe la multiple activități cu caracter didactic și științific dar și cultural, social și civic.  Anual SSFI organizează peste 20 de proiecte printre care se numără:

 • Proiectul Interfarma are ca scop îmbunătățirea contactelor între studenții farmaciști din România și schimburi de experiență între facultăți;
 • Programul SEP(Student Exchange Program) se desfășoară sub egida FASFR (Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România) și are drept scop facilitarea desfășurării practicii de vară (1 lună) în străinătate; în proiect sunt implicate mai mult de 50 de țări, de pe toate continentele;
 • Sesiunea de comunicări științifice are ca scop creșterea interesului studenților pentru cercetarea științifică și se realizeză cu participarea studenților din toate centrele universitare din țară;
 • PharmaQuizși Riști și câștigi…cunoștințe  sunt concursuri prin care se testează cunoștințele studenților din diferite domenii, cei mai bine pregăți profesional fiind premiați;
 • Campania Anti-Tabac se desfăşoară în ultima săptămână a lunii mai, cu prilejul Zilei Mondiale fără tutun (31 mai);
 • Campania Anti-SIDA se desfăşoară sub egida FASFR și are loc anual în data de 1 decembrie cu ocazia Zilei Mondiale a luptei împotriva HIV/SIDA; 
 • oBIGsity este un proiect desfășurat la nivel european care își propune să tragă un semnal de alarmă asupra efectelor nefaste pe care le are obezitatea asupra sănătății;
 • STOP TBC este o campanie desfăşurată anual, în data de 24 martie, pentru  a atrage atenția asupra faptului că tuberculoza este o problemă gravă pentru România, anual fiind raportate mii de noi cazuri;
 • Sănătate prin mişcare este un proiect care îşi propune promovarea unui stil de viață sănătos, bazat pe o alimentaţie echilibrată și pe un program regulat de exerciții fizice.
 • Campania Info-Diabet, organizată anual în data de 19 noiembrie, are drept scop informarea populaţiei cu privire la depistarea diabetului, la simptome, la factorii de risc implicați, şi mai ales, la prevenirea sa.
 • Automedicația – comoditate sau inconștiență?, este un proiect ce se realizează în cadrul FEstudIS și are drept scop conştientizarea populaţiei în legătură cu efectele grave datorate combinării întâmplătoare sau chiar administrării în mod frecvent a unor medicamente uzuale;
 • Informare cu privire la antibiotice este un proiect ce are ca scop informarea populației cu privire la riscurile la care se expune în cazul administrării iraționale a antibioticelor.