Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

Facultatea de Farmacie

Iași

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este o instituție de învățământ superior care are drept misiune fundamentală formarea de profesioniști în domeniul farmaceutic, capabili să facă faţă exigenţelor şi competitivităţii atât la nivel naţional, cât și internaţional. În urma procesului de ierarhizare a programelor de studii după standarde europene, desfăşurat de către Ministerul Educaţiei Naţionale în 2011, Facultatea de Farmacie din Iași s-a clasat pe locul 1 la nivel naţional. Opțiunea pentru Facultatea de Farmacie este susținută de un domeniu cu mare impact profesional atât în România, cât și în străinătate, cariere de succes, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene etc.

SPECIALIZĂRI
 • Famacie (lb.romană)
 • Famacie (lb. engleză)
ADMITERE
 • Admiterea la Facultatea de Farmacie se realizează prin concurs, organizat în luna iulie, și constă în susţinerea unei probe scrise.
 • Disciplinele de concurs sunt: Chimie organică și, la alegere, Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a.
 • Proba scrisă va consta dintr-un test grilă cu un număr de 75 de întrebări dintre care 45 de întrebări sunt de Chimie organică și 30 de întrebări sunt de Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a.
 • Bibliografie de concurs

 

 • Chimie organică:
 1. Luminița Vlădescu, Luminița Irinel Doicin, Corneliu Tărăbășanu-Mihăilă. Chimie - manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial Art, 2005, 2010;
 2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu. Chimie C1, clasa a XI-a, Editura Crepuscul 2004, 2006;
 3. Chimie Organică. Culegere de teste pentru admitere, Editura „Grigore T. Popa” U.M.F. Iași, 2017.
 • Biologie vegetală
 1. Elena Huțanu. Manual de Biologie, clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică, 2004.
 2. Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan. Manual de Biologie, clasa a X-a, Editura Corint, 2005.
 3. Biologie vegetală. Culegere de teste pentru admitere, Editura ”Grigore T. Popa” U.M.F. Iași, 2017.
 • Biologie clasa a XI-a
 1. Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Manual de Biologie pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2014.
 2. Anatomia și fiziologia omului. Culegere de teste pentru admitere, Editura”Grigore T. Popa” U.M.F. Iasi, 2017.
 • Calculul mediei finale în vederea clasificării se va efectua astfel: 90% nota de la testul grilă, 10% media de la bacalaureat.
 • Nota minimă de admitere este 5 (cinci), calculul mediei finale se va efectua numai la candidaţii care au obţinut minim nota 5 (cinci) la testul grilă.
 • Candidații cu diplomă de bacalaureat care au obținut, în perioada studiilor liceale, la olimpiadele școlare internaționale de Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică, premiile I, II, III sau mențiune precum și cei care au obținut premiile I, II sau III la faza națională a olimpiadelor școlare de Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică, recunoscute de MENCS, în cel puțin unul din ultimii doi ani de școlarizare, au dreptul de a se înscrie și să fie înmatriculați, fără susținerea concursului de admitere,  pe locurile finanțate de la bugetul de stat. Absolvenţii de liceu care se înscriu în condiţiile de mai sus vor adresa cereri scrise Decanatului Facultăţii, iar Consiliul de Administraţie va decide asupra solicitărilor.
Durată studii

5 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 • cerere de înscriere
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia, în original, sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat. În cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs și la o altă specializare, în locul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței, va anexa o copie legalizată a acesteia și o adeverință care să dovedească înscrierea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
 • certificat de naștere, în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016);
 • certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016);
 • adeverința medicală tip de la medicul de familie, pe care se va preciza “clinic sănătos”;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate/pașaport;
 • chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere. Candidații care pot beneficia de scutire1 de taxă vor depune la dosarul de înscriere acte doveditoare;
 • candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;

1Sunt scutite de plata taxei următoarele categorii de candidați, până la vârsta de 26 de ani: candidații orfani de ambii sau unul dintre părinți; cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic și didactic auxiliar (în activitate sau pensionat), salariații și copiii salariaților din cadrul U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași.

 

SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Scopul acestui proiect este de a-i ajuta pe candidaţi să-şi testeze nivelul cunoştinţelor de la materiile de concurs și să se acomodeze cu atmosfera de examen. Grupul ţintă este reprezentat de elevii din clasele a XII-a, precum și de absolvenții unui ciclu de  învăţământ secundar superior, care doresc să se înscrie la concursul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi. Printre obiectivele acestui proiect se numără: (i) motivarea şi orientarea eficientă a candidaţilor spre reuşita la admitere;(ii) sprijinirea candidaţilor în acţiunea de învăţare, precum şi conştientizarea procesului de învăţare; (iii) familiarizarea candidaților cu condiţiile de examen (tipul examenului, timpul şi metoda de examinare).

DATE DE CONTACT
+40232.301.615
+40232.301.615

str. Universităţii, nr. 16, Iaşi, 700115, România

<
DISTRIBUIE

Misiunea Facultăţii de Farmacie se identifică cu cea a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi şi vizează desfăşurarea de activităţi educaţionale şi de cercetare la un înalt nivel de performanţă care să susţină excelenţa. Prestigiul facultăţii este susţinut de un corp academic de elită, a cărui preocupare pentru calitatea actului didactic este dublată de activitatea de cercetare, rezultatele obţinute susţinând şi consolidând poziţia facultăţii ca pol de excelenţă în activitatea didactică şi de cercetare. Vă aşteptăm să parcurgem împreună drumul formării  dumneavoastră ca farmacişti de înaltă ţinută profesională.

Descrierea specializării

Facultatea de Farmacie pregătește farmaciști, profesie reglementată și recunoscută la nivel european prin directive specifice (36/2005, reactualizată prin Directiva 55/2015), absolvenții având dreptul și oportunitatea de a profesa în toate țările Uniunii Europene.

Învăţământul farmaceutic în România are o durată de 5 ani şi este cotat cu 300 credite conform Nomeclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare (HG 376/2016, 654/2016).

Diploma de farmacist, care oferă dreptul de liberă practică, se acordă de către Ministerul Educaţiei Naționale pe baza curriculei universitare. Curricula cuprinde discipline fundamentale (Chimie organică și anorganică, Anatomie, Fiziologie, Fiziopatologie, Microbiologie etc), de domeniu (Botanică, Biochimie, Chimie analitică, Chimie fizică, Terminologie medicală etc) și de specialitate (Chimie farmaceutică, Farmacognozie, Tehnologie farmaceutică, Farmacologie, Toxicologie, Analiza medicamentului etc) precum și discipline complementare (facultative sau opționale) care conferă competențe suplimentare. Pe durata studiilor studenții au posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate (de studiu sau de practică) cu durata de până la 12 luni în alte facultăți de prestigiu din Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS.

Competențe dobândite

În urma parcurgerii studiilor de licentă absolvenții Facultății de Farmacie dobândesc următoarele cunoștințe și abilități:

 • Deprinderi practice de laborator privind utilizarea metodelor și tehnicilor avansate în analiza și controlul substanțelor active, auxiliare și a medicamentelor din punct de vedere fizic, chimic, biologic și microbiologic;
 • Cunoștinte referitoare la tehnologia de preparare a medicamentelor (magistrale și oficinale) și a produselor cosmetice și controlul, depozitarea și conservarea acestora;
 • Cunoștințe referitoare la actiunea, indicațiile, farmacologia și farmacocinetica substanțelor active și a efectelor adverse și toxice ale acestora.
 • Cunoștințe referitoare la produse cosmetice, suplimente alimentare şi alimente cu destinaţie speciala, produse parafarmaceutice, dispozitive şi aparatură medicală;
 • Aplicarea principiilor chimiei, fizicii și matematicii în dezvoltarea și formularea de noi produse farmaceutice, produse cosmetice, suplimente alimentare și produse parafarmaceutice;
 • Abilități privind efectuarea și interpretarea unor analize în laboratoare în domeniul biochimiei, toxicologiei, igienii mediului şi alimentului;
 • Abilități de informare şi consiliere a pacienţilor privind utilizarea corectă şi raţională a medicamentelor şi întreţinerea stării de sănătate;
 • Competente de management și marketing farmaceutic necesare integrării activității farmaceutice în mediul economic intern și internațional și al sesizării oportunităților în dezvoltarea produselor farmaceutice și cosmetice.

După terminarea studiilor de licență absolvenții își pot continua pregătirea în cadrul programului de Studii Universitare de Doctorat, în domeniul Farmacie, sau în cadrul programului de Rezidențiat, ce oferă posibilitatea obținerii titlului de farmacist specialist în două specializări: Farmacie clinică și Laborator farmaceutic. Totodată Facultatea derulează anual programe de formare continuă a farmaciștilor în domeniul Fitoterapiei, Analizei medicamentelor, Chimiei farmaceutice, Farmacologiei, Legislației farmaceutice etc.

Pe parcursul studiilor universitare studentii Facultății de Farmacie sunt susținuți printr-un amplu program de burse1 care recompensează rezultatele deosebite obținute atât în activitatea didactică cât și de cercetare, susținând totodată și studenții cu probleme sociale:

 • Bursa de excelenţă Marţian Cotrău - se acordă unui singur student, care s-a remarcat prin rezultate deosebite în activitatea didactică și de cercetare, precum și printr-o activitate susținută în cadrul Societăţii Studenţilor Farmacişti Iaşi; bursa reprezintă contravaloarea unui salariu minim pe economie.
 • Bursa de performanţă ştiinţifică - se acordă unui singur student pe perioada a 10 luni în urma unui concurs de dosare. Obţinerea acestei burse este condiţionată de calitatea de bursier de studiu sau de merit;
 • Burse de merit - se acordă începând cu anul II, studenţilor integralişti cu cel puţin 560 de puncte obţinute în anul universitar precedent şi ocupă locul I/II în seria din care fac parte.
 • Burse de studiu - se acordă unui număr de studenţi care se stabileşte la începutul fiecărui an universitar. Punctajul minim este de 500 de puncte pentru studenţii anilor II-V, iar studenţii din anul I trebuie să aibă nota la admitere peste 9 pentru a putea obţine aceast tip de bursă.
 • Burse sociale - sunt burse de ajutor social care se acordă la cerere, în condițiile prevăzute de Regulamentului privind acordarea burselor la studenți (studenți cu probleme medicale, studenți orfani, studenți proveneți din centrele de plasament, studenți cu venit lunar net mediu ce revine pe membru de familie mai mic decât salariul minim net, studenți căsătoriți etc.).

1Toate tipurile de burse se acordă numai studenţilor integralişti.

NUMĂR DE LOCURI2

 • buget: 100 locuri
 • cu taxă: 100 locuri
  2cifră de școlarizare valabilă pentru concursul de admitere 2016. Pentru anul universitar 2017/2018 cifra de școlarizare va fi anunțată imediat după aprobare de către MENCS.

OPORTUNITĂŢI PE CARE LE DESCHIDE PROFESIA DE FARMACIST

Profesia de farmacist, una din cele mai nobile profesii, deschide multiple posibilități de realizare pe linie profesională, absolventul Facultății de Farmacie putând opta pentru o carieră de succes în următoarele domenii:

 • Farmacia comunitară – recomandată pentru cei mai comunicativi absolvenți, preocupați permanent de sănătatea și siguranța semenilor lor;
 • Farmacia de spitalunde farmacistul este responsabil de asigurarea și eliberarea medicamentelor pentru pacienții din spital;
 • Farmacist clinician care colaborează cu medicul pentru stabilirea celei mai eficiente strategii terapeutice pentru pacient;
 • Companii farmaceutice unde absolventul de farmacie poate avea oportunitatea să lucreze în domeniul cercetării în vederea dezvoltării de noi produse farmaceutice, în domeniul producerii și distribuției de produse farmaceutice, precum și în domeniul normelor legislative referitoare la punerea pe piața a unui nou produs farmaceutice (Regulatory affairs);
 • Companii producătoare de cosmetice – unde farmacistul, datorită cunoștințelor sale de tehnologie farmaceutică se încadrează perfect;
 • Institute de cercetare având cunoștințe solide de chimie, biologie, farmacologie, absolvenții pot alege o carieră în cercetare, respectiv în dezvoltarea de noi molecule active sau noi formulări terapeutice, în țară sau în străinătate;
 • Laboratoare de analiză și de control a medicamentelor şi suplimentelor nutritive;
 • Laboratoare de toxicologie din cadrul diferitelor instituții (Institutul de Sănătate Publică, Institutul de Medicină Legală etc.);
 • Reprezentant medical pentru diferite companii farmaceutice;
 • Carieră didactică universitarăpentru absolvenții dornici de dezvoltare continuă și autodepășire, dar în același timp, dispuși să împărtășească și altora din cunoștințele și experiența acumulată în decursul timpului;
 • Autorități naționale din domeniul sănătății publice: Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului etc;
 • Continurea studiilor printr-un program de doctorat sau rezidențiat;
 • Nu în ultimul rând, absolvenții Facultății de Farmacie pot alege să profeseze într-o ţară din Comunitatea Europeană, întrucât diplomele conferite de UMF „Grigore T. Popa” Iaşi sunt recunoscute la nivel european.

 

ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI

În cadrul Facultății de Farmacie, activitățile studențești se desfășoară sub egida Societății Studenților Farmaciști Iași (SSFI), studenții fiind motivați să participe la multiple activități cu caracter didactic și științific dar și cultural, social și civic.  Anual SSFI organizează peste 20 de proiecte printre care se numără:

 • Proiectul Interfarma are ca scop îmbunătățirea contactelor între studenții farmaciști din România și schimburi de experiență între facultăți;
 • Programul SEP(Student Exchange Program) se desfășoară sub egida FASFR (Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România) și are drept scop facilitarea desfășurării practicii de vară (1 lună) în străinătate; în proiect sunt implicate mai mult de 50 de țări, de pe toate continentele;
 • Sesiunea de comunicări științifice are ca scop creșterea interesului studenților pentru cercetarea științifică și se realizeză cu participarea studenților din toate centrele universitare din țară;
 • PharmaQuizși Riști și câștigi…cunoștințe  sunt concursuri prin care se testează cunoștințele studenților din diferite domenii, cei mai bine pregăți profesional fiind premiați;
 • Campania Anti-Tabac se desfăşoară în ultima săptămână a lunii mai, cu prilejul Zilei Mondiale fără tutun (31 mai);
 • Campania Anti-SIDA se desfăşoară sub egida FASFR și are loc anual în data de 1 decembrie cu ocazia Zilei Mondiale a luptei împotriva HIV/SIDA; 
 • oBIGsity este un proiect desfășurat la nivel european care își propune să tragă un semnal de alarmă asupra efectelor nefaste pe care le are obezitatea asupra sănătății;
 • STOP TBC este o campanie desfăşurată anual, în data de 24 martie, pentru  a atrage atenția asupra faptului că tuberculoza este o problemă gravă pentru România, anual fiind raportate mii de noi cazuri;
 • Sănătate prin mişcare este un proiect care îşi propune promovarea unui stil de viață sănătos, bazat pe o alimentaţie echilibrată și pe un program regulat de exerciții fizice.
 • Campania Info-Diabet, organizată anual în data de 19 noiembrie, are drept scop informarea populaţiei cu privire la depistarea diabetului, la simptome, la factorii de risc implicați, şi mai ales, la prevenirea sa.
 • Automedicația – comoditate sau inconștiență?, este un proiect ce se realizează în cadrul FEstudIS și are drept scop conştientizarea populaţiei în legătură cu efectele grave datorate combinării întâmplătoare sau chiar administrării în mod frecvent a unor medicamente uzuale;
 • Informare cu privire la antibiotice este un proiect ce are ca scop informarea populației cu privire la riscurile la care se expune în cazul administrării iraționale a antibioticelor.