Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei, parte integrantă a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, este dedicată educării studenţilor pe cele trei nivele de studiu (de licenţă, masterat şi doctorat) şi promovării ştiinţei şi tehnologiei, prin diseminarea, generarea şi conservarea celor mai avansate cunoştinţe în domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor, precum şi în domeniile interdisciplinare în care electronica şi telecomunicaţiile joacă un rol semnificativ, la nivel de vârf european şi internaţional.
În scopul îndeplinirii misiunii sale educative, facultatea noastra combină studiul riguros cu motivaţia inventării şi descoperirii, precum şi cu o atitudine creatoare profesional şi corectă etic şi civic.

SPECIALIZĂRI
 • Electronică Aplicată
 • Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii
 • Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii
 • Telecommunication Technologies and Systems (lb. engleză)
ADMITERE

Procedura de admitere este de tip CONCURS DE DOSARE.
Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

MA = 100%MB 
unde:
MB: media obţinută la examenul de bacalaureat


Admiterea se face pe bază de opțiuni, în ordinea mediilor de admitere, în limita locurilor disponibile pentru fiecare formă de finanțare.

Concursurile de admitere din sesiunea 2017 se vor desfășura după cum urmează:
Sesiunea de vară: 09-31 iulie 2018 
Sesiunea de toamnă: 10-22 septembrie 2018 
 

 

Medii admitere
 • Ultima medie la buget: 7,70
 • Ultima medie la taxă: 8,30
Durată studii

4 ani

ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

• cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii);
• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (în copie legalizată pentru studenţii care vor să urmeze a doua facultate-specializare);
• foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat;
• certificatul de naştere în copie legalizată;
• Carte de identitate, în copie
• adeverinţă medicală tip;
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
• diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată (pentru studenţii care urmează a doua specializare);
• chitanţa de plată a taxei de înscriere sau actele care să ateste scutirea de la plata taxei;
• un dosar plic.

DATE DE CONTACT
0232 270041/0232701603 (secretariat)
0232 217720/0232 270021
decanat@etti.tuiasi.ro
etti.iasi.ro

Bulevardul Carol I, nr. 11A - Iași ( cod postal: 700506)

DISTRIBUIE

Electronica aplicata - Facultatea de Electronica


Specializare Electronică aplicată:

Scopul  specializării Electronică Aplicată (EA) este de a pregăti ingineri capabili să aducă soluţii din domeniul electronicii problemelor ridicate de industrie, medicină, industria auto, sisteme utilitare, surse regenerabile de energie, bunuri electrocasnice.

Pentru a face faţă acestor provocări, studenţii care urmează această specializare beneficiază în cadrul planului de învăţământ de o serie de discipline care îşi au rădăcinile în tradiţiile şcolii româneşti de electronică dar,  în acelaşi timp au o factură modernă, cu un conţinut reactualizat în permanenţă. Tematica cursurilor şi programele analitice au fost gândite în parteneriat cu marile firme industriale, adaptate cerinţelor acestora în raport cu domeniul de activitate al angajaţilor, în cea mai mare parte absolvenţi ai Facultăţii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Ele satisfac cerinţele normative obligatorii şi asigură compatibilitatea cu cadrul de calificări naţionale şi programele de studii similare din statele Uniunii Europene şi din alte state ale lumii.

Programul de studii de licență al specializării Electronică Aplicată (EA)  conţine discipline care le conferă studenţilor o pregătire solidă şi o viziune cuprinzătoare asupra domeniului, dându-le posibilitatea să facă faţă cu succes solicitărilor prezente ale tehnicii contemporane şi, în acelaşi timp, să nu fie depăşiţi în viitor de noutăţile care, inerent, vor apărea.

Relevanţa cognitivă şi profesională a programului de studiu este definită de ritmul dezvoltării cunoaşterii și tehnologiei din domenium și de cerinţele pieţei forței de muncă.

Programul de studii de licență al specializării Electronică Aplicată (EA) este astfel conceput încât viitorul absolvent să-şi găsească imediat locul pe piaţa forței de  muncă, dar să aibă și capacitatea de se adapta pe parcursul vieţii la nou.
 
Ocupațiile absolvenților programului de licență „Electronica Aplicată”:
 • inginer electronist;
 • inginer programator–sisteme software;
 • inginer proiectare şi exploatare pentru echipamente electronice;
 • inginer proiectare şi exploatare pentru sisteme cu comandă electronic;
 • inginer testare de echipamente electronice;
 • inginer proiectare şi exploatare pentru sisteme cu microcontrolere.
O atenţie specială este acordată pregătirii în domeniul modelării şi simulării diverselor echipamente, precum şi a proiectării asistate de calculator a circuitelor electronice.Nanotehnologii - Facultatea de Electronica

 

Specializarea ”Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii” oferă instruire în proiectarea circuitelor integrate pe scară largă, analogice şi digitale. Pregatirea urmărește proiectarea, implementarea, aplicarea și testarea circuitelor, procesoarelor, microcontrolerelor, memoriilor și interfețelor. Pe langă pregatirea cuprinsă în planurile de învățământ, cercurile științifice și pregătirea pentru concursurile studențești naționale de specialitate oferă o și mai mare varietate de cunoștiințe. Competențele obținute includ: pregătirea tehnologică, proiectarea circuitelor integrate analogice şi digitale, operarea programelor de proiectare asistată de calculator, aplicații ale procesoarelor programabile, limbaje de programare, sisteme de operare și rețele de calculatoare.

Prin structura specializării se urmarește acoperirea unui număr cât mai mare de posibilități și cerințe oferite de piața forței de muncă la nivel național și european.

Ocupațiile absolvenților programului de licență ”Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii”:

 • inginer electronist;
 • inginer proiectant circuite integrate;
 • inginer programator;
 • administrator rețea de calculatoare;
 • inginer instalare și intreținere echipamente electronice;
 • coordonator proiect;
 • consilier/expert tehnic.


Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii- Facultatea de Electronica

 

Programul de studii de licență „Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii” (cu predare atât în limba română, cât și în limba engleză) este atât informativ, cât şi formativ, creând absolvenţilor o bază solidă de cunoştinţe profesionale, dar și competețele necesare pentru adaptarea la cerinţele pieţei forței de muncă și la noile tehnologii hardware şi software din domeniul telecomunicațiilor și tehnologiilor informaționale. Aceasta permite absolvenţilor integrarea rapidă în mediul economic, la agenți economici naționali și multinaționali, operarea în orice sistem de telecomunicaţii existent în ţară şi în străinătate, cu perspectiva angajării imediate, chiar și din timpul facultății. Se formează ingineri care se situează la nivelul de vârf al aplicării tehnologiilor informaţionale în cele mai diverse domenii de activitate, fiind căutaţi pe piaţa forţei de muncă, de companii cu profil informatic, industrial,  dar și de institute de cercetare, proiectare şi de învăţământ.

Specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii în limba engleză oferă o șansă în plus absolvenților săi de a fi recrutați de companiile multinaționale, care activează fie în țară, fie peste hotare, în condițiile globalizării pieței de muncă.

Ocupațiile absolvenților programului de licență „Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii” (cu predare atât în limba română, cât și în limba engleză):

 • programator;
 • inginer operare reţea;
 • inginer testare sisteme de comunicaţii;
 • manager de proiect;
 • inginer de trafic;
 • inginer electronist transporturi,
 • telecomunicatii;
 • inginer emisie;
 • inginer imagine;
 • inginer proiectant comunicatii;
 • inginer sisteme de securitate;
 • Inginer sunet;
 • inginer șef car reportaj;
 • inginer șef schimb emisie;
 • proiectant inginer electronist;
 • consultant pentru sisteme comunicaţii.

  Angajatori - Facultatea de Electronica
  Principalii angajatori:
  Continental Iaşi, Infineon Bucureşti, Microchip Bucureşti, Silicon Service Iaşi, DAM Iași, NoBug Iași, AE Elecronics Bacău

  Locuri buget: 268
  Locuri cu taxă: 60

  Taxa de înscriere: 120 lei
  Taxa de şcolarizare pentru locuri cu taxă: 3000 lei

   
  Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:
 • copiii personalului didactic în activitate;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.


Activităţi studenţeşti: Liga Studenţilor Electronişti din Iaşi www.liga-etc.ro

10 Motive să alegi ETTI Iași

 1. Cererea de ingineri specializați în electronică, telecomunicații și tehnologia informației este în creștere pe piața forței de muncă.
 2. Programele de studii sunt într-o permanentă dinamică, fiind strâns legate de viitorul umanității prin dezvoltarea tehnologiei.
 3. Nivelul salarial al absolvenților noștri este net superior nivelului mediu din economie.
 4. Posibilitatea de inserție cu succes în domeniu pe orice piață atrăgătoare a forței de muncă, fie în România, fie în Europa, fie pe celelalte continente.
 5. Parteneriatele cu firme naționale și internaționale de profil, concretizate în stagii de practică pentru studenți, burse private, concursuri profesionale tematice și oportunități de angajare din timpul și după finalizarea studiilor.
 6. Posibilitatea de efectuarea unor stagii de pregătire la universități europene din Franța, Italia, Germania, Belgia, Spania, Portulagalia și altele în cadrul programelor de studii de masterat și doctorat, precum și în activitatea de cercetare.
 7. Infrastructura de studiu de calitate, cu amfiteatre și săli de laborator spațioase și moderne, dotate cu echipamente și tehnică de calcul performante.
 8. Cazare asigurată pe toată durata studiilor, subvenționată pentru cei care ocupă locuri finanțate de la buget, în funcție de situația școlară. În anul I se asigură cazare în campusul Tudor Vladimirescu pentru toți studenții nerezidențiali în Iași.
 9. Program de burse de performanță sau de merit, precum și burse sociale, conform legii, pentru studenții facultății.
 10. Posibilități de implicare în activități extracurriculare profesionale, culturale, sportive și de agrement în cadrul Ligii Studenților Electroniști.