Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea "Petre Andrei"

Facultatea de Drept

Iași

Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi este cea mai mare şi mai prestigioasă instituţie privată de învăţământ superior din Moldova. A fost înfiinţată în anul 1990, ca parte a Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, o organizaţie non guvernamentală dedicată memoriei lui Petre Andrei, un binecunoscut filosof şi academician.

SPECIALIZĂRI
 • Drept
ADMITERE
 • 80% media obținută la examenul de bacalauret;
 • 20% nota obținută la proba scrisă de limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat. 
Durată studii

4 ani

ACTE DOSAR ÎNSCRIERE
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original (absolvenţii care au susţinut examenul de bacalaureat în anul 2015 vor prezenta în locul diplomei adeverinţa eliberată de liceu, în care se va preciza media generală obţinută la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că diploma nu a fost încă eliberată);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (în cazul schimbării numelui) sau alte documente care atestă schimbarea numelui;
 • copie buletin sau C.I.;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • adeverinţa medicală tip eliberată de cabinetele medicale sau medicul de familie;
 • 3 fotografii tip paşaport / buletin;
 • fişa de înscriere (Anexa 1);
 • dosar plic.
DATE DE CONTACT
0232 210 333/ 0735 217712
rectorat@upa.ro

Iaşi, Str. Dimitrie Mangeron, nr.49

DISTRIBUIE

După un lung proces de evaluare instituţională, în 2002, Universitatea “Petre Andrei” a fost acreditată conform Legii 408/20 iunie 2002, ca o instituţie de învăţământ superior privată, de utilitate publică, parte integrantă a sistemului educaţional românesc. Toate diplomele noastre de licenţă şi masterat sunt recunoscute şi certificate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. Programele noastre de studiu sunt elaborate în conformitate cu prevederile Tratatului de la Bologna.

Prezentare

În anul 1625, Hugo Grotius (De Jure Belli ac Pacis) asemăna dreptul cu matematica, afirmând că, aşa cum proporţionalităţile numerelor rămân aceleaşi – chiar dacă nu ar exista nimeni care să numere efectiv sau dacă n-ar mai exista niciun obiect care să fie numărat –, tot aşa dreptul şi justiţia conţin în ele ideea unei proporţionalităţi independente de exercitarea concretă a justiţiei.
În 1859, la învestitura domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu rostea un discurs din care răzbătea tensiunea dintre practicile guvernamentale ale timpului și nevoia acută de justiție, mai ales pentru cei mulți și fără apărare: ”Constituția din 7(19) august ne însemnează o epocă nouă; și Măria Ta ești chemat să o deschizi! Fii, dar, omul epocii, fă ca legea să înlocuiască arbitrariul; fă ca legea să fie tare; iar tu, Măria Ta, ca domn, fii bun, fii blând. Fii bun mai ales pentru acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi…”
În 2010, știința dreptului are mai mulți metri cubi de texte decât toată matematica ultimelor două milenii, iar practica politico-juridică e prea puțin sensibilă la apelurile disperate ale societății pentru dreptate și umanism. Situația poate părea fără ieșire. Dar să dăm credit viitoarelor generații de juriști și de guvernanți; poate că vor ajunge să nu le lipsească nici rigoarea, nici mărinimia dreptei judecăți – lucruri fără de care orice societate se precipită în barbarie.

Sprijinim performanța

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi sprijină performanţa academică şi încurajează dezvoltarea personală şi profesională. În fiecare semestru, eforturile şi realizările celor mai buni studenţi sunt răsplătite prin acordarea mai multor tipuri de burse: de merit, „Cum Laude”, pentru activităţi ştiinţifice, de performanţă sau „Gaudeamus”. De asemenea, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi îşi propune să asigure şanse egale de promovare şi avansare în carieră pentru toţi studenţii săi. În acest sens, studenţii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaţi să îşi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor şcolare.

Forma, durata studiilor şi specializările sunt în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna:

Studii de licență

Domeniul: Drept, Specializarea Drept (învăţământ de zi, 4 ani, 240 credite,150 locuri)

PROGRAME MASTER

Drept european – 2 ani
Dreptul afacerilor – 1,5 ani
Ştiinţe penale – 1,5 ani
Dreptul administraţiei publice – 1,5 ani

* Conform Ordinului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.