Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Iași
"Ingineria este o mare profesiune. Este fascinaţia de a vedea cum o plăsmuire a imaginaţiei se transformă cu ajutorul ştiinţei într-un plan de hîrtie. Ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă şi locuinţe pentru oameni. Ca apoi să ducă la creşterea standardului de viaţă si la sporirea confortului.
Marea responsabilitate a inginerului, în comparaţie cu cei de altă profesie, este că operele lui se află sub văzul tuturor. Acţiunile sale se concretizează pas cu pas, în material palpabil[...]." Herbert Hoover (1929-1933)
SPECIALIZĂRI
 • Inginerie civilă în limba engleză – Civil Engineering
 • Construcții civile, industriale și agricole
 • Căi ferate, drumuri și poduri
 • Instalații pentru construcții
ADMITERE

Admiterea la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași se face pe baza de concurs de dosare, criteriul de departajare constituindu-l media de la bacalaureat. Candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute la olimpiadele naţionale şi internaţionale pot fi admişi fără concurs dacă se află nominalizaţi pe lista Ministerului Educaţiei Naţionale (ce va fi afişată de acest minister). Candidații pot opta pentru secția cu predare în limba engleză. Selecția se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză.

Sesiunea iulie 2018 - Concurs de dosare

 • înscrierea candidaţilor: 9-27 iulie
 • afişarea rezultatelor: 28 iulie
 • termen limită depunere acte în original: 6 septembrie
 • afişare rezultate finale admitere: 7 septembrie 

Sesiunea de toamnă, septembrie 2018

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/.
Telefonul admiterii (zilnic 9-13): 0232-237-738. Email: admitere.fci@tuiasi.ro

Calendar

- înscrierea candidaţilor: 10 - 15 septembrie; zilnic: 9-13

- afişarea rezultatelor: 16 septembrie

- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 septembrie, orele 14.00

- rezultate finale: 22 septembrie

- testul la limba engleză - 1 octombrie, orele 14.00 în Corpul R al Facultății de Construcții și Instalații (din Podu Roș). Admitanții pot prezenta un certificat de competențe lingvistice recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității.

 

Durată studii

4 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE
  • Cerere de înscriere. În principiu, cererea se completeză online înainte de prezentarea la comisia de înscriere. Mai simplu, puteți completa cererea de înscriere direct în sala de înscriere. Astfel beneficiați de asistență profesională în completarea cererii.
  • Diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului:
   • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; mai multe detalii se pot obţine la http://cnred.edu.ro
  • Foaia matricolă în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
  • Certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
  • Cartea de identitate în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
  • Acte doveditoare ale schimbării numelui în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului, acolo unde este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
  • Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară) în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase”.  Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
  • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care mai urmează o specializare)
  • Pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare: diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
  • Opțional. Certificat de competențe lingvistice (pentru limba engleză) recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității (pentru cei ce doresc înscrierea la secția cu predare în limba engleză).
  • 2 fotografii color 3x4 cm
  • Un dosar plic.

  Notă. Link pentru înscrierea online.

  Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

  • candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau în sesiunea august-septembrie 2018 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, la care se adaugă foaia matricolă;
  • întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii/specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune; înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu/specializare;
  • la înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie prin care se vor angaja să respecte termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

  Informaţii suplimentare privind admiterea pentru:

  • candidați români de pretutindeni (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia)
  • candidați de etnie romă
  • candidați din țări UE, ale spațiului economic european și ai Confederației elvețiene
  • candidați din țări non-UE

  puteți obține de pe site-ul http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta

DATE DE CONTACT
+40232278680, 0232278683, 0232278688
+40232278680, 0232278683, 0232278688
decanat@ce.tuiasi.ro
cetuiasi

Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 1, Iași, cod 700050

DISTRIBUIE

DE CE SA ALEGI FACULTATEA DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII IAȘI

 • Studiezi la o instituție care ocupă locul I în clasificarea națională a facultăților de profil.
 • Facultatea îți pune la dispoziție o dotare valoroasă având 24 de amfiteatre și săli pentru cursuri, 33 de săli pentru seminarii, 30 de laboratoare de testare, 11 laboratoare de calcul, platformă seismică, tunel aerodinamic, bibliotecă și sală de lectură.
 • Carnetul online de student îți oferă acces online non-stop la situația școlară, programarea examenelor, rezultatele obținute și întregul istoric academic.
 • Acumulezi experiență încă din timpul facultății și beneficiezi de bursă pentru asta.
 • Suntem singura facultate din România dotată cu o platformă seismică unde poți vedea încercări experimentale la acțiunea cutremurelor.
 • Poți beneficia de burse de studiu la una din universitățile din Uniunea Europeană în cadrul programelor internaționale.
 • Posibilitățile de angajare după absolvire sunt foarte diversificate, având posibilitatea să lucrați în:
  • proiectare;
  • execuție (pe șantiere);
  • cercetare;
  • învățământ;
  • instituții bancare;
  • unități economice - sector investiții;
  • unități de producere, distribuție și comercializare a materialelor de construcții și instalații.
 • Poți opta pentru secția cu predare în limba engleză, beneficiind de următoarele avantaje:
 • șanse mărite de obținere de burse de schimb academic (tip Erasmus) în străinătate;
 • șanse mărite de continuare cu succes a studiilor în străinătate (aproape toate țările dezvoltate au programe de studii în limba engleză);
 • șanse mărite de continuare cu succes a unei cariere de cercetare (masterat, doctorat, post-doctorat) în România sau în străinătate (lucrările științifice fiind scrise în limba engleză);
 • angajare mult mai rapidă într-o companie românească, având un argument în plus (cunoașterea limbii engleze);
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are și angajați străini;
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are relații cu parteneri străini;
 • angajare exclusivă într-o companie românească cu patroni străini;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din România;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din afara României.

 

PROGRAME DE STUDII

Studiile de licență reprezintă primul ciclu de pregătire universitară, se desfășoară pe perioada a patru ani și se finalizează prin obținerea diplomei de inginer. Domeniile și specializările din cadrul facultății sunt:

 • Inginerie civilă cu predare în limba română
 • Inginerie civilă cu predare în limba engleză
 • Căi ferate, drumuri și poduri
 • Instalații pentru construcții

Primii 2 ani de studiu pentru primele trei specializări se desfășoară pe baza așa-numitului "trunchi comun", având la origine un plan de învățământ unic. În această perioadă se realizează o pregătire generală în discipline fundamentale (matematică, fizică, chimie), dar și în domenii cu specific ingineresc cum ar fi mecanică, rezistența materialelor, statică, desen tehnic și grafică asistată pe calculator.

Specializarea Inginerie civilă pregătește ingineri capabili să proiecteze și să realizeze construcții civile (locuințe individuale sau colective, clădiri de birouri, centre comerciale sau de afaceri, săli de spectacole, arene sportive etc.), industriale (hale de producție, buncăre, turnuri de răcire, castele de apă, turnuri de televiziune etc.) și agricole (silozuri, depozite, ferme agrozootehnice etc.).

Specializarea Căi ferate, drumuri și poduri pregătește ingineri capabili să proiecteze și să realizeze sisteme de cale ferată pentru transporturi, șosele, autostrăzi, poduri pentru trafic auto și cale ferată.

Specializarea Instalații pentru construcții pregătește ingineri capabili să proiecteze, să realizeze și să exploateze instalațiile necesare bunei funcționări a clădirilor: instalații de încălzire, ventilare/climatizare, sanitare și de gaze, frigorifice, electrice (de forță și iluminat), precum și automatizarea acestora.

 

Candidații pot opta pentru secția cu predare în limba engleză. Selecția se va efectua în prima săptămână din anul școlar, pe bază de examen scris la limba engleză. Avantajele absolvenților secției cu predare în limba engleză sunt:

 • șanse mărite de obținere de burse de schimb academic (tip Erasmus) în străinătate;
 • șanse mărite de continuare cu succes a studiilor în străinătate (aproape toate țările dezvoltate au programe de studii în limba engleză);
 • șanse mărite de continuare cu succes a unei cariere de cercetare (masterat, doctorat, post-doctorat) în România sau în străinătate (lucrările științifice fiind scrise în limba engleză);
 • angajare mult mai rapidă într-o companie românească, având un argument în plus (cunoașterea limbii engleze);
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are și angajați străini;
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are relații cu parteneri străini;
 • angajare exclusivă într-o companie românească cu patroni străini;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din România;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din afara României.
 • Alte beneficii:
 • Teste pe platforme seismice și tunel aerodinamic
 • Concepție și execuție în domeniul construcțiilor
 • Proiectarea structurilor performante
 • Parteneriate cu firme importante: CONEST SA, IASICON SA, CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA, CONSTRUCTII UNU, CRIS-CRICO, BRIKSTON
 • Organizații studențești
 • Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Construcții și Instalații