Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

Facultatea de Bioinginerie Medicală

Iași

Facultatea de Bioinginerie Medicală are drept obiectiv major formarea de specialişti cu solide cunoştinţe şi deprinderi în domeniul biomedical, în conformitate cu definiţia BECON (Bioengineering Consortium): „The application of concepts and methods of engineering, biology, medicine, physiology, physics, materials science, chemistry, mathematics and computer science to develop methods and technologies to solve health problems in humans.” 

SPECIALIZĂRI
 • Specializarea Bioinginerie - durata studiilor 4 ani (240 credite)
 • Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare - durata studiilor 3 ani (180 credite)
ADMITERE

Specializarea Bioinginerie (4 ani de studiu, 240 de credite)

 • 74 locuri fără taxă
 • 11 locuri cu taxă (taxă: 5.500 lei)
 • 1 locuri protecție socială

Ultima medie la buget (2020): 8,65

Ultima medie taxă (2020): 7,92

Test grilă – 25 iulie

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

– Matematică

sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Nr. întrebări:

15 întrebări din materia Matematică

sau

45 de întrebări din materia Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia Omului)

Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare (3 ani de studiu, 180 de credite)

 • 71 locuri fără taxă
 • 38 locuri cu taxă (taxă: 4.000 lei)
 • 1 locuri protecție socială
 • 3 locuri mediul rural

Ultima medie la budget (2020): 6,6

Ultima medie taxă (2020): 5,91

Disciplina de concurs: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Nr. întrebări: 45

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Înscriere exclusiv online

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv online, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse online (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

Calendar înscrieri: 1 iunie - 18 iulie 2021

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) fişă de ȋnscriere (generată în aplicație);

b) cartea de identitate (sau adeverință de la Serviciul Evidența Populației în cazul pierderii actului original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere;

c) pașaportul, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene cu domiciliul stabil într-unul din statele menționate.

Actul de identitate pe care candidatul l-a depus on-line va fi utilizat pentru legitimare la intrarea în sala de concurs.

d) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat.

Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate și autentificate de autoritățile de resort din țara emitentă.

e) pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu.

Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.

f) document eliberat de CNRED (Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) / MEC care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii de licență;

g) certificat de naștere;

h) certificat de căsătorie (unde este cazul).

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (unde este cazul) în limba engleză sau franceză;

i) adeverința medicală de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice și este „clinic sănătos”.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare. În cazul candidaților cu dizabilități care primesc avizul pentru „Apt pentru specializarea……” din partea Cabinetului Medical al U.M.F. “Grigore T. Popa”, se va asigura suport adițional adaptat nevoilor acestora.

j) chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere;

Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați

Candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;

Candidații care provin din sistemul de protecție socială vor prezenta documente care să confirme apartenența la această categorie;

Candidații care provin din mediul rural vor prezenta documente care să ateste absolvirea unui liceu din mediul rural (conform listei MEC);

k). lista cu opțiuni pentru programele de licență, care se completează on-line. Candidații care, în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc la programul de studii ales ca primă opțiune, pot opta pentru următorul program de studii din lista de opțiuni, în limita locurilor disponibile;

l). diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, precum și adeverință din care să reiasă regimul financiar pentru fiecare an universitar pentru candidații absolvenți ai învățământului superior care se înscriu pentru a urma un al doilea program de studiu.

DATE DE CONTACT
+40232.213.573
+40232.213.573

Str. M. Kogălniceanu 9-13, 700454 Iași

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii suplimentare sau vizite la facultatea noastră!

<
DISTRIBUIE

http://www.nibib.nih.gov Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universităţii de Medicinǎ și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată și certificată ARACIS/IEP-EUA și pregateşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:

- Domeniul Științe Inginerești Aplicate cu specializarea Bioinginerie;

- Domeniul Sănătate cu specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

     

Bioingineria creează concepte fundamentale şi cunoştinţe de la nivel molecular până la nivel sistemic şi dezvoltă noi produse biologice, materiale, procese, implanturi și produse informatice pentru prevenirea, diagnosticul şi tratamentul bolilor, pentru reabilitarea pacientului și creşterea gradului de sănătate.

Programe de studiu

Facultatea de Bioinginerie Medicală și-a adaptat permanent programele educaţionale la nevoile pieţei forţei de muncă având în vedere nevoia reală de specialişti în domeniu. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite permit absolvenţilor să continue studiile universitare prin studii de masterat şi doctorat, să se angajeze pe piaţa muncii sau să dezvolte o afacere proprie.

Facultatea dispune de: laboratoare moderne, atât pentru disciplinele fundamentale cât și pentru cele de specialitate (bioinstrumentatie, biomateriale, biotehnologii); laboratoare multimedia si laboratoare specializate pentru domeniul informatic; centre de cercetare; bibliotecă, săli și teren de sport; Centrul de fiziokinetoterapie şi recuperare.

Specializarea Bioinginerie - 4 ani

Competențele dobândite de absolvenții programului de licență Bioinginerie sunt:

 • aplicarea principiilor fizicii, chimiei, matematicii și ingineriei pentru studiul biologiei, medicinei, comportamentului sau sănătății;
 • cunoașterea principiilor de bază privind funcționarea, caracteristicile și aplicațiile dispozitivelor medicale;
 • cunoașterea principiilor de funcționare ale dispozitivelor medicale cu dobândirea de abilități de aplicare a metodelor și tehnicilor de culegere, analiză și procesare a semnalelor biomedicale;
 • cunoașterea tipurilor de biomateriale și dobandirea de abilități în prelucrarea acestora pentru obținerea și utilizarea dispozitivelor medicale implantabile și a dispozitivelor individuale de comandă;
 • dobandirea de cunoştinţe și abilități în sintetizarea și evaluarea compușilor biologic activi, precum și în monitorizarea și controlul proceselor biotehnologice;

Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare - 3 ani

Competențele dobândite de absolvenții programului de licență Balneofiziokinetoterapie şi recuperare sunt:

 • abilitatea de a aplica tehnicile de terapie fizică, asistenţă kinetică, profilactică și de recuperare medicală;
 • însusirea și aplicarea tehnicilor de electroterapie, hidroterapie, termoterapie şi masaj;
 • evaluarea stării generale a pacienţilor din punct de vedere anatomo-funcţional și furnizarea informaţiilor relevante medicului specialist;
 • elaborarea și stabilirea etapelor planurilor terapeutice individuale, în conformitate cu diagnosticul clinic;
 • aplicarea programelor de terapie fizică, kinetică și recuperare medicală în scopul refacerii funcţiilor diminuate, creşterii nivelului funcţional sau pentru realizarea unor mecanisme compensatorii;
 • cunoaşterea şi respectarea regulilor de etică și deontologie medicală.

 

Relaţii internaţionale

Studenții Facultății de Bioinginerie Medicală ȋsi pot completa sau diversifica pregătirea studiind ȋn universităţi, institute de cercetare şi firme internaţionale cu care există relaţii academice și de colaborare ştiinţifică: Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain; Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Solides, Lyon, France; University of Ghent, Belgia; University College of London, Marea Britanie; University of Portsmouth, School of Pharmacy and Biomedical Sciences, Marea Britanie; Université Paris 13, Franţa; Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italy; Czech Technical University în Prague, Cehia; Johannes Gutenberg Universitat Mainz, Germania; Politecnico di Torino, Italy; Silva Trading SRL-Wright Medical Technology; Lohmann&Rauscher, Research and Development, Germany.

De ce să studiezi la Facultatea de Bioinginerie Medicală?

 • Pentru a descoperi, a explora și a participa la cele mai recente progrese, provocări și oportunități în domeniul științelor biomedicale precum: tehnologii hardware și software pentru dispozitive medicale, instrumentație biomedicală, prelucrarea biosemnalelor și a imaginilor medicale, biomateriale, biomecanică, biotehnologii, micro și nanotehnologii pentru medicină, precum și bioinformatică, sisteme biologice, reabilitare și tehnologii asistive sau aplicații medicale în ortopedie, cardiologie, etc.
 • Pentru a studia în laboratoare și centre de cercetare moderne,  dotate cu tehnologii de ultimă generație, tehnică de calcul, echipamente de simulare și cercetare;
 • Pentru a iți valorifica cunoștintele și inteligența în activitatea de cercetare, în proiecte științifice din domenii de cercetare interdisciplinare;
 • Pentru a iți demonstra abilitățile practice în cercurile și concursurile ştiinţifice organizate de facultate;
 • Pentru a să te face cunoscut prin participarea la conferințele și manifestările științifice organizate de facultate, de mediul academic ieșean sau de universități din alte centre universitare;
 • Pentru a descoperi problemele și provocarile cu care se confruntă domeniul sănătății prin stagiile de practică în spitale, centre de recuperare sau laboratoare medicale.
 • Pentru a sta față în față cu piața muncii prin întalniri cu membrii mediului de afaceri din instituții și companii importante din domeniu;
 • Pentru a descoperi noi oportunități, oameni și locuri prin bursele de studii în străinătate, la universități de prestigiu, prin programul Erasmus+;
 • Pentru a iți desăvârși cariera prin programele de masterat, doctorat sau cursurile postuniversitare organizate în cadrul facultătii;
 • Pentru a beneficia de burse de studiu, burse de performanță științifică, precum și burse de ajutor social;
 • Pentru a iți face prieteni în taberele studențești gratuite și a trăi o viață studențească frumoasă în căminele studenţeşti ale universității.

Viață studențească

Ca student la Facultatea de Bioinginerie Medicală din Iași poți participa la activitățile, acțiunile și evenimentele organizate de Asociaţia Studenţilor Bioingineri (A.S.B.) precum:

 • Conferința Națională de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători (BENG) ce reunește studenți, din Iași și din alte centre universitare, preocupați de domeniul bioingineriei medicale dar și de medicină, inginerie biochimică, electronică aplicată sau managementul şi marketingul serviciilor de sănătate;
 • Training-uri de dezvoltare personală organizate de A.S.B., Alianta Natională a Organizațiilor Studențesti din Romania (ANOSR) sau alte organizații studențești;
 • Festivaluri, manifestări cultural-educative, activități sociale şi de voluntariat organizate de ASB împreună cu organizații comunitare, asociații și ONG-uri;
 • Activități și concursuri sportive organizate de A.S.B. în colaborare cu Asociaţia Studenților Medicinisti și cu asociații sportive.