Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

Facultatea de Bioinginerie Medicală

Iași

Facultatea de Bioinginerie Medicală are drept obiectiv major formarea de specialişti cu solide cunoştinţe şi deprinderi în domeniul biomedical, în conformitate cu definiţia BECON (Bioengineering Consortium): „The application of concepts and methods of engineering, biology, medicine, physiology, physics, materials science, chemistry, mathematics and computer science to develop methods and technologies to solve health problems in humans.” http://www.nibib.nih.gov

SPECIALIZĂRI
 • Specializarea Bioinginerie - durata studiilor 4 ani (240 credite)
 • Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare - durata studiilor 3 ani (180 credite)
ADMITERE

Admiterea la studii de licenţă (atât pentru locurile finanţate de  bugetul de stat, cât şi pentru locurile cu taxă) în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” din Iaşi se realizează prin concurs de admitere.

Concursul constă în susţinerea unei teze (test grilă de tip complement simplu):

 • Pentru specializarea Bioinginerie,
 • Matematică SAU Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)
 • Pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare:
 • Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)

 

Calculul mediei de admitere :

Admiterea în învăţământul universitar se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri (bugetate sau cu taxă) pentru care se organizează concursul;

Pentru specializările Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie și recuperare, media finală se calculează după următoarea formulă:

-  90 % nota la testul grilă,

-  10 % media la bacalaureat.

Media minimă de admitere este 5.00 (cinci). Calculul mediei finale se va efectua numai la candidaţii care au obţinut minim nota 5 (cinci) la testul grilă.

Medii admitere
 • Specializarea Bioinginerie:
  • Ultima medie la buget: 8,16
  • Ultima medie la taxă: 5,49
 • Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare:
  • Ultima medie la buget: 5,21
  • Ultima medie la taxă: 6,04

Numar de locuri pentru fiecare specializare (taxa si buget) – ȋn anul 2016:

 • Specializarea Bioinginerie – 90 locuri, din care:
  • 60 locuri FĂRĂ TAXĂ
  • 28 locuri CU TAXĂ ÎN LEI
  • 2 locuri CU TAXĂ ÎN VALUTĂ
 • Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare100 locuri, din care:  
  • 70 locuri FĂRĂ TAXĂ (din care din care 1 loc pentru rromi)
  • 28 locuri CU TAXĂ ÎN LEI.
  • 2 locuri CU TAXĂ ÎN VALUTĂ
Durată studii

Specializarea Bioinginerie - 4 ani

Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare - 3 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Actele necesare pentru dosar:

Candidaţii se vor prezenta cu buletinul de identitate / paşaport şi dosarul de înscriere care cuprinde:

 • cererea de înscriere
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia, în original, sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat.
 • în cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs și la o altă specializare, în locul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței, va anexa o copie legalizată a acesteia și o adeverință care să dovedească înscrierea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
 • certificat de naștere, în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016);
 • certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016) ;
 • adeverința medicală tip de la medicul de familie, pe care se va preciza “clinic sănătos”;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate/pașaport;
 • chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere; candidații care pot beneficia de scutire de taxă, vor depune la dosarul de înscriere acte doveditoare, respectiv adeverința de salariat a părinților vizată de Inspectoratul Școlar de care aparține, etc ;
 • candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor.

Sunt scutite de plata taxei următoarele categorii de candidați, până la vârsta de 26 de ani: candidații orfani de ambii sau unul dintre părinți; cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic și didactic auxiliar (în activitate sau pensionat);salariații și copiii salariaților din cadrul U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași.

DATE DE CONTACT
+40232.213.573
+40232.213.573

Str. M. Kogălniceanu 9-13, 700454 Iași

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii suplimentare sau vizite la facultatea noastră!

<
DISTRIBUIE

 Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universităţii de Medicinǎ și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată și certificată ARACIS/IEP-EUA și pregateşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:

- Domeniul Științe Inginerești Aplicate cu specializarea Bioinginerie;

- Domeniul Sănătate cu specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

     

Bioingineria creează concepte fundamentale şi cunoştinţe de la nivel molecular până la nivel sistemic şi dezvoltă noi produse biologice, materiale, procese, implanturi și produse informatice pentru prevenirea, diagnosticul şi tratamentul bolilor, pentru reabilitarea pacientului și creşterea gradului de sănătate.

Programe de studiu

Facultatea de Bioinginerie Medicală și-a adaptat permanent programele educaţionale la nevoile pieţei forţei de muncă având în vedere nevoia reală de specialişti în domeniu. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite permit absolvenţilor să continue studiile universitare prin studii de masterat şi doctorat, să se angajeze pe piaţa muncii sau să dezvolte o afacere proprie.

Facultatea dispune de: laboratoare moderne, atât pentru disciplinele fundamentale cât și pentru cele de specialitate (bioinstrumentatie, biomateriale, biotehnologii); laboratoare multimedia si laboratoare specializate pentru domeniul informatic; centre de cercetare; bibliotecă, săli și teren de sport; Centrul de fiziokinetoterapie şi recuperare.

1. Specializarea Bioinginerie - 4 ani

Competențele dobândite de absolvenții programului de licență Bioinginerie sunt:

 • aplicarea principiilor fizicii, chimiei, matematicii și ingineriei pentru studiul biologiei, medicinei, comportamentului sau sănătății;
 • cunoașterea principiilor de bază privind funcționarea, caracteristicile și aplicațiile dispozitivelor medicale;
 • cunoașterea principiilor de funcționare ale dispozitivelor medicale cu dobândirea de abilități de aplicare a metodelor și tehnicilor de culegere, analiză și procesare a semnalelor biomedicale;
 • cunoașterea tipurilor de biomateriale și dobandirea de abilități în prelucrarea acestora pentru obținerea și utilizarea dispozitivelor medicale implantabile și a dispozitivelor individuale de comandă;
 • dobandirea de cunoştinţe și abilități în sintetizarea și evaluarea compușilor biologic activi, precum și în monitorizarea și controlul proceselor biotehnologice;

2. Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare - 3 ani

Competentele dobandite de absolvenții programului de licență Balneofiziokinetoterapie şi recuperare sunt:

 • abilitatea de a aplica tehnicile de terapie fizică, asistenţă kinetică, profilactică și de recuperare medicală;
 • însusirea și aplicarea tehnicilor de electroterapie, hidroterapie, termoterapie şi masaj;
 • evaluarea stării generale a pacienţilor din punct de vedere anatomo-funcţional și furnizarea informaţiilor relevante medicului specialist;
 • elaborarea și stabilirea etapelor planurilor terapeutice individuale, în conformitate cu diagnosticul clinic;
 • aplicarea programelor de terapie fizică, kinetică și recuperare medicală în scopul refacerii funcţiilor diminuate, creşterii nivelului funcţional sau pentru realizarea unor mecanisme compensatorii;
 • cunoaşterea şi respectarea regulilor de etică și deontologie medicală.

 

 Relaţii internaţionale

Studenții Facultății de Bioinginerie Medicală ȋsi pot completa sau diversifica pregătirea studiind ȋn universităţi, institute de cercetare şi firme internaţionale cu care există relaţii academice și de colaborare ştiinţifică: Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain; Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Solides, Lyon, France; University of Ghent, Belgia; University College of London, Marea Britanie; University of Portsmouth, School of Pharmacy and Biomedical Sciences, Marea Britanie; Université Paris 13, Franţa; Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italy; Czech Technical University în Prague, Cehia; Johannes Gutenberg Universitat Mainz, Germania; Politecnico di Torino, Italy; Silva Trading SRL-Wright Medical Technology; Lohmann&Rauscher, Research and Development, Germany.

De ce să studiezi la Facultatea de Bioinginerie Medicală?

 • Pentru a descoperi, a explora și a participa la cele mai recente progrese, provocări și oportunități în domeniul științelor biomedicale precum: tehnologii hardware și software pentru dispozitive medicale, instrumentație biomedicală, prelucrarea biosemnalelor și a imaginilor medicale, biomateriale, biomecanică, biotehnologii, micro și nanotehnologii pentru medicină, precum și bioinformatică, sisteme biologice, reabilitare și tehnologii asistive sau aplicații medicale în ortopedie, cardiologie, etc.
 • Pentru a studia în laboratoare și centre de cercetare moderne,  dotate cu tehnologii de ultimă generație, tehnică de calcul, echipamente de simulare și cercetare;
 • Pentru a iți valorifica cunoștintele și inteligența în activitatea de cercetare, în proiecte științifice din domenii de cercetare interdisciplinare;
 • Pentru a iți demonstra abilitățile practice în cercurile și concursurile ştiinţifice organizate de facultate;
 • Pentru a să te face cunoscut prin participarea la conferințele și manifestările științifice organizate de facultate, de mediul academic ieșean sau de universități din alte centre universitare;
 • Pentru a descoperi problemele și provocarile cu care se confruntă domeniul sănătății prin stagiile de practică în spitale, centre de recuperare sau laboratoare medicale.
 • Pentru a sta față în față cu piața muncii prin întalniri cu membrii mediului de afaceri din instituții și companii importante din domeniu;
 • Pentru a descoperi noi oportunități, oameni și locuri prin bursele de studii în străinătate, la universități de prestigiu, prin programul Erasmus+;
 • Pentru a iți desăvârși cariera prin programele de masterat, doctorat sau cursurile postuniversitare organizate în cadrul facultătii;
 • Pentru a beneficia de burse de studiu, burse de performanță științifică, precum și burse de ajutor social;
 • Pentru a iți face prieteni în taberele studențești gratuite și a trăi o viață studențească frumoasă în căminele studenţeşti ale universității.

Viață studențească

Ca student la Facultatea de Bioinginerie Medicală din Iași poți participa la activitățile, acțiunile și evenimentele organizate de Asociaţia Studenţilor Bioingineri (A.S.B.) precum:

 • Conferința Națională de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători (BENG) ce reunește studenți, din Iași și din alte centre universitare, preocupați de domeniul bioingineriei medicale dar și de medicină, inginerie biochimică, electronică aplicată sau managementul şi marketingul serviciilor de sănătate;

https://ro-ro.facebook.com/bengconference

 • Training-uri de dezvoltare personală organizate de A.S.B., Alianta Natională a Organizațiilor Studențesti din Romania (ANOSR) sau alte organizații studențești;
 • Festivaluri, manifestări cultural-educative, activități sociale şi de voluntariat organizate de ASB împreună cu organizații comunitare, asociații și ONG-uri;
 • Activități și concursuri sportive organizate de A.S.B. în colaborare cu Asociaţia Studenților Medicinisti și cu asociații sportive.