Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Bioterra

Facultatea de Asistență Medicală Generală

București

Facultatea de Asistență Medicală Generală este cea mai nouă facultate a Universității Bioterra din Bucureşti, fiind autorizată din  anul 2017 conform HG 615/2017, cu specializarea „Asistență Medicală Generală”, în domeniul de licenţă „Sănătate”.

Programul de studii se desfășoară pe o perioadă de 4 ani, în limba română la Bucureşti, 240 credite ECTS, având 4600 de ore, din care 540 ore de practică de specialitate şi 896 ore de practică în gărzi şi ambulator,  forma de învățământ este cu frecvență, fiind în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

SPECIALIZĂRI

Asistență medicală generală 

ADMITERE

Admiterea la programul de studiu Asistenţă Medicală Generală se realizează prin concurs în  sesiunile august/septembrie. Concursul de admitere constă într-o probă unică, scrisă, în limba română, la disciplina Biologie umană conform tematicii specifice.

Bibliografie: BIOLOGIE – Manual pentru clasa a XI-a, Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Editura Corint, 2008, 2009, 2010, 2011,  2012, 2013, 2014  ISBN – 978-973-135-366-1

Durată studii

4 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidatul va depune un dosar plic care va conţine:

Formular de înscriere completat în momentul înscrierii;

Formular de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal completat în momentul înscrierii;

Dovada achitării taxei de înscriere / Cererea de scutire de la plata taxei aprobată de Rectorul Universităţii Bioterra din Bucureşti;Diplomă de bacalaureat în original sau copie, care urmează a fi certificată conform cu originalul de către persoana care preia dosarul de înscriere, cu condiția ca diploma de bacalaureat în original să fie asupra candidatului pentru a se putea proceda la certificare, așa cum prevede art.2, al. 3 din O.U.G. nr. 41/2016 privind  stabilirea  unor  masuri  de  simplificare  la  nivelul  administratiei  publice  centrale  si  pentru modificarea si completarea unor acte normative, traspusă în Ordinul M.E.N. nr. 4664/2016;

sau

      Se va prezenta copie legalizată însoţită de o adeverinţă dacă actul de studii original se află la         

    o altă instituţie (dacă cel în cauză este înscris în prealabil şi la altă facultate).

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie a anului curent, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că diploma de bacalaureat nu a fost eliberată;

sau

Diplomă  echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenților de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României);

Certificatul de naştere în copie simplă, certificată conform cu originalul de către persoana care preia dosarul de înscriere, cu condiția ca certificatul de naștere în original să fie asupra candidatului în momentul înscrierii, în caz contrar, copia trebuie să fie legalizată;

Certificatul de căsătorie/Hotărâre judecătorească de schimbare a numelui în copie simplă, certificată conform cu originalul de către persoana care preia dosarul de înscriere, cu condiția ca certificatul de căsătorie/Hotărârea judecătorească în original să fie asupra candidatului în momentul înscrierii, în caz contrar, copia trebuie să fie legalizată;

C.I./Paşaport în copie simplă, certificată conform cu originalul de către persoana carepreia dosarul de înscriere, cu condiția ca C.I.-ul/Paşaport-ul în original să fie asupra candidatului în momentul înscrierii, în caz contrar, copia trebuie să fie legalizată;

Adeverinţă medicală, eliberată de către medicul de familie de care aparţin, din care să rezulte că este apt/aptă din punct de vedere medical pentru a urma specializarea dorită;

Foaia matricolă a diplomei de bacalaureat în copie simplă, certificată conform cu originalul de către persoana care preia dosarul de înscriere, cu condiția ca foaia matricolă în original să fie asupra candidatului în momentul înscrierii, în caz contrar, copia trebuie să fie legalizată;

Trei fotografii dimensiunea 3/4 cm;

Dovada achitării taxei de înscriere ( extras de cont/chitanţă);

Adeverință  de  la  Inspectoratul  Școlar  pentru  membrii  lotului  naţional  lărgit  pentru  olimpiada internaţională de biologie şi de chimie.

DATE DE CONTACT
+40212693447
nicolaebio@yahoo.com
DISTRIBUIE

Misiunea Facultăţii de Asistenţă Medicală Generală este de a promova educaţia şi performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi pe piața muncii atât in spațiul naţional, al Uniunii Europene cât și în afara acestuia. Această misiune se reflectă în planul de învăţământ, astfel încât prin conţinutul lui să se realizeze compatibilitatea curriculară în conţinut cu alte facultăţi de profil din Uniunea Europeană. Facultatea de Asistenţa Medicală Generală are o importanţă deosebită în contextul reformei din domeniul sanitar, fapt confirmat de altfel de cererea mare de specialişti în acest domeniu, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

Obiectivul general al programului de studii de licență Asistenţă medicală generală constă în pregătirea de asistenţi medicali în conformitate cu normativele legislative, capabili să asigure îngrijirea generală a pacienţilor pe baza unei bune cunoaşteri a organismului uman, a funcţiilor fiziologice şi a comportamentului în condiţii de sănătate şi boală, a relaţiilor existente între starea de sănătate şi mediul fizic şi social.

 

  • Titlul și denumirea calificării:

Titlul obținut: Asistent Medical Generalist

Denumirea calificării: Asistenţă Medicală Generală

Codul calificării: Cod COR-325901

  • Rezumatul referențialului calificării:

Competenţe profesionale:

 C1 – Identificarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a nevoilor de îngrijiri generale de sănătate;

C2 – Acordarea de îngrijiri generale de sănătate;

C3 – Administrarea tratamentelor conform prescripţiilor medicului;

C4 – Efectuarea de activităţi de profilaxie şi de educaţie pentru sănătate;

C5 – Organizarea şi furnizarea de servicii de formare profesională;

C6 – Desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate.

Competenţe transversale:

CT1 – Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente;

CT2 – Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul;

CT3 – Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie international;

  • Ocupații posibile pentru deţinătorul diplomei:

Asistent Medical Generalist (Cod COR-325901);

Asistent Medical Nutriție Dietetică (Cod COR-325902);

Paramedic (Cod COR-325903);

Asistent Medical Pediatrie (Cod COR-325905);

Asistent Medical Obstetică - Ginecologie (Cod COR-325906);

Asistent Medical Igienă și Sănătate Publică (Cod COR-325907);

 

Elemente de identificare a calificării: 

Nivelul de studiu:Licență

Domeniul fundamental:Sănătate

Domeniul de studiu: Asistenţă Medicală Generală

Programul de studiu: Asistenţă Medicală Generală

Numărul de credite de studiu transferabile: 240

Durata studiilor de licenţă: 4 ani

Forma de învăţământ: Învatamant cu frecvenţă (I.F.)

Locaţia geografică unde se desfăşoară programul de studiu: Bucureşti

Limba de predare: Română

Numărul maxim de studenţi ce pot fi scolarizaţi: 45

Taxe: 1500 euro

 

IMPORTANT: În prezent programul de studiu în limba Engleza la Bucureşti şi  în limba româna la Buzău  este în curs de finalizare a procesului de acreditare prin intermediul Acreditation Agency in Health and Social Sciences – AHPGS Germania.