Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

Facultatea de Agricultură

Iași

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, biotehnologii agricole, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

SPECIALIZĂRI
 • Agricultură
 • Montanologie
 • Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară
 • Ingineria şi managementul afacerilor agricole
 • Tehnologia prelucrării produselor agricole
 • Protecţia consumatorului şi a mediului
 • Biologie
ADMITERE

Admitere

Admiterea pentru învățământul cu frecvență (zi) va avea loc în perioada 15-26 iulie 2019.

Condiţii de admitere

Admiterea candidaţilor la USAMV Iaşi, se face prin concurs, pe baza notelor de la Bacalaureat, după cum urmează:

 1. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
 2. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%

 

 

Date de contact

Telefon: 0232.407.479

Email: admitere@uaiasi.ro

Website: www.uaiasi.ro/admitere

Facebook: www.facebook.com/uaiasi

Medii admitere
 • Ultima medie la buget: 5,25
 • Ultima medie la taxă: -
Durată studii

3 - 4 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum și foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naștere, în copie legalizată;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau dispensarul teritorial.
 • comisiile de admitere pot solicita, după caz, și avizul medicului Universitații;
 • patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • pentru candidații studenți se solicita: o adeverința din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum și după foaia matricolă (pentru studenții care urmează al doilea domeniu);
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs și la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinței în original, va anexa copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat sau adeverință;
  • foaia matricolă.
 • acestora li se adaugă o copie a legitimației de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere.
 • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, precum și diploma de absolvire pentru absolvenții care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universității (150 lei);
 • candidații care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenti/absolvenți), vor prezenta o adeverință eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susținuți de la bugetul de stat;
 • actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii părinți, Casa de copii, urmași ai celor decedați sau răniți în Revoluția din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din învățământul superior, ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie și a personalului didactic titular din învațamântul preuniversitar (în activitate, pensionat sau decedat).
DATE DE CONTACT
+40232 219 175
+40232 219 175
admitere@uaiasi.ro
uaiasi

Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, Iaşi, 700490

DISTRIBUIE

Începuturile învăţământului agricol moldav se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când, intre anii 1842 şi 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihăileană din Iaşi primele lecţiuni de agricultură.

Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.
 

 Descrierea detaliată a specializărilor

 • Agricultură

Programul de licență Agricultură pregătește ingineri agronomi cu bogate cunoștințe științifice și tehnice în domeniul stiințelor inginerești de profil. Acest program de studiu urmărește formarea bazei de cunoștințe fundamentale, necesare înțelegerii și operării cu cunoștințele specifice domeniului agricol, precum și cunoașterea și aplicarea metodologiei de cercetare utilizată în domeniul agriculturii; dobândirea abilităților de a efectua analize de laborator pentru identificarea indicatorilor specifici domeniului agricol și de a interpreta corect rezultatele analizelor, în conformitate cu legislația specifică.

Competențe specifice:

- Administrarea și gospodărirea fondului agricol;

- Aplicarea tehnologiilor moderne de cultivare a plantelor agricole;

- Elaborarea și implementarea unor lucrări de topografie, cadastru agricol și îmbunătățiri funciare;

- Planificarea și exploatarea sistemei de mașini specifice sectorului agricol;

- Protecția și îmbunătățirea resurselor naturale, ameliorarea stării de fertilitate și sănătate a plantelor;

- Raționalizarea unor verigi tehnologice în cultura plantelor de câmp;

- Realizarea de activități de consultanță, management și marketing pentru exploatațiile agricole;

- Valorificarea și conservarea producției agricole.

 

 • Montanologie

Misiunea programului Montanologie este de a forma ingineri specialiști cu bogate cunoștințe științifice și tehnice în vederea exploatării și gestionării durabile a spațiului rural din regiunea montană, sub aspect agronomic și economic, în conformitate cu noile cerințe europene și cu dinamica pieței forței de muncă.

Competențe specifice:

- Administrarea și gospodărirea fondului agricol în zonele de deal și munte;

- Aplicarea tehnologiilor moderne de cultivare a plantelor agricole în zonele de deal și munte;

- Elaborarea și implementarea unor lucrări de topografie, cadastru agricol și îmbunătățiri funciare în zonele de deal și munte;

- Planificarea și exploatarea sistemei de mașini specifice sectorului agricol pentru zonele de deal și munte;

- Protecția și îmbunătățirea resurselor naturale, ameliorarea stării de fertilitate și sănătate a plantelor cultivate în zonele de deal și munte;

- Raționalizarea unor verigi tehnologice în cultura plantelor de câmp în zonele de deal și munte

- Realizarea de activități de consultanță, management și marketing pentru exploatațiile agricole în zonele de deal și munte;

- Valorificarea și conservarea producției agricole în zonele de deal și munte;

 

 • Biologie

Misiunea specializării Biologie vizează formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniul Biologiei, capabili pentru o inserție rapidă pe piața muncii, pentru a desfășura activități de profil la nivelul standardelor actuale și a cerințelor pieții muncii.

Competențe specifice:

- Clasificarea și încadrarea speciilor vegetale  în  sisteme  de  clasificare moderne, evoluționiste;

- Cunoașterea cerințelor față de factorii de mediu a pricipalelor categorii de plante cultivate și a tehnologiilor de cultivare a acestora;

- Cunoașterea mecanismelor biochimice care asigură desfășurarea proceselor vitale în organismul plantelor și animalelor;

- Cunoașterea metodelor de ameliorare a plantelor, de producerea semințelor și a materialului săditor la speciile de interes agricol;

- Cunoașterea particularităților morfo-fiziologice ce caracterizează desfășurarea proceselor vitale în organismele vii: nutriție, respirație, reproducere etc.;

- Cunoașterea principiilor ecologiei tradiționale și globale, a biodiversității și protecției mediului, a unor manifestări speciale de comportament, de parazitism, provocat de agenții fungici, vegetali sau animali;

- Cunoașterea proceselor care asigură reacția ecofiziologică a organismelor;

- Cunoașterea structurii și funcției materialului genetic în realizarea expresiei genotipului, genetic populațiilor și principiile evoluționismului în înțelegerea originii și evoluției vieții pe Terra;

- Pregătirea  pentru  activitatea  de profesori,în general,și de profesori de biologie în special.

 

 • Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară

Acest program de studii are în vedere formarea specialiștilor cu pregătire teoretică și practică superioară privind exploatarea și întreținerea mașinilor și instalațiilor din agricultură și industria alimentară, pentru a fi capabili să gestioneze problemele tot mai complexe, specifice acestor domenii și să se adaptaze ușor la diferitele solicitări ale pieței muncii.

Competențe specifice:

- Elaborarea tehnologiilor de producție agricolă durabilă, organizarea și coordonarea realizării proceselor de producție;

- Elaborarea, organizarea și conducerea tehnologiilor de condiționare și păstrare a produselor agricole în cadrul unui depozit;

- Managementul instalațiilor și utilajelor de tratare, procesare și administrare a deșeurilor din agricultură și industria agro-alimentară (e.g. tehnologia mecanizării).

- Organizarea și conducerea lucrărilor de întreținere, revizii, reparații și service în unitățile din agricultură și industria alimentară;

- Proiectarea și managementul proceselor tehnologice mecanizate și/sau automatizate utilizate în agricultură și industria alimentară;

- Utilizarea de tehnologii moderne pentru uscarea diferitelor produse agricole și horticole;

 

 • Inginerie și managementul afacerilor agricole

Misiunea programului de studiu Inginerie și managementul afacerilor agricole este de a forma specialiști pentru exploatațiile agricole care să realizeze la standarde ridicate activități de management și maketing în domeniul agriculturii, industriei alimentare, agroturismului și comerțului cu produse agricole, pentru creșterea potențialului de producție a întreprinderilor agricole și valorificarea superioară a resurselor acestora, în contextul dezvoltării durabile.

Competențe specifice:

- Analiza și evaluarea politicilor și strategiilor de dezvoltare economică și identificarea variantei optime pentru situația dată;

- Aplicarea politicilor și strategiilor pentru dezvoltarea activităților economice din spațiul rural și asigurarea structurii adecvate a capitalului necesar funcționării lor;

- Cunoașterea și utilizarea adecvată,  în comunicarea profesională, a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază din economie, statistică economică etc.;

- Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei și managementului pe baza cunoștințelor din științele fundamentale și inginerești;

- Elaborarea de proiecte profesionale privind managementul IMM-urilor și al rețelelor logistice asociate;

- Elaborarea de studii  analize și proiecte care vizează dezvoltarea spațiului rural;

- Identificarea problemelor specifice grupurilor țintă sau indivizilor;

- Realizarea studiilor de caz utilizând modelele, metodele și principiile consacrate domeniului de consiliere și consultanță.

- Utilizarea adecvată a terminologiei și a strategiilor de  comunicare  în funcție de problemele abordate;

- Utilizarea adecvată, în comunicarea profesională, a conceptelor, teoriilor, metodelor și principiilor de bază ale evaluării tehnico-economice, proiectării, planificării, programării și conducerii proceselor și sistemelor de producție de complexitate medie;

- Utilizarea adecvată, în comunicarea profesională, a conceptelor, teoriilor, metodelor și principiilor de bază ale managementului IMM-urilor și a unităților de aprovizionare și desfacere de complexitate medie;

- Utilizarea cunoștințelor de bază  specifice domeniului pentru explicarea și interpretarea unor situații, procese și proiecte de inginerie și management asistate de calculator;

- Utilizarea cunoștințelor dobândite în perfecționarea și elaborarea  unor noi strategii de dezvoltare economică a spațiului rural.

 

 • Protecția consumatorului și a mediului

Misiunea acestui program de studii are în vedere formarea specialiștilor cu pregătire superioară în domeniul ingineriei produselor alimentare,care să asigure protecția consumatorului la standarde europene și, în același timp, respectarea normelor privind apărarea mediului înconjurător, în contextul dezvoltării durabile. De asemenea, programul de studii urmărește formarea de specialiști capabili să gestioneze problemele tot mai complexe ale protecției consumatorului și ale mediului și abilitarea absolvenților cu acele competențe care să le permită să devină agenți activi ai educării cetățenilor pentru siguranța alimentară și protecția mediului înconjurător.

Competențe specifice:

- Administrarea eficientă a serviciilor de protecție a consumatorului și a mediului;

- Analiza proceselor tehnologice în vederea asigurării calității alimentelor și a mediului;

- Aplicarea instrumentelor de creștere economică în aplicații specifice filierei produselor alimentare în condițiile dezvoltării durabile;

- Gestionarea unităților economice și a celor de protecție a consumatorului și a mediului;

- Implementarea strategiilor si metodologiilor auditului de mediu cât și a managementului calității;

- Organizarea activităților de protecție a consumatorului și a mediului;

- Raționalizarea proceselor tehnologice din sectorul agroalimentar în condițiile eficienței economice, a siguranței alimentare și a dezvoltării durabile;

- Utilizarea instrumentelor metodologice de analiză a calității alimentelor și a mediului.

 

 • Tehnologia prelucrării produselor agricole

Misiunea acestui program de studii constă înformarea specialiștilor cu înaltă calificare în domeniul ingineriei produselor alimentare, capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din industria de profil, de a prelucra produsele agricole și a realiza produse alimentare competitive, în conformitate cu cerințele pieții, la standarde europene de calitate.

Competențe specifice:

- Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor de industrie alimentară;

- Cunoașterea cerințelor privind protecția consumatorului;

- Cunoașterea elementelor și noțiunilor generale cu aplicabilitate în industria prelucrării agricole;

- Cunoașterea tehnologiilor de obținere a produselor alimentare de origine animală;

- Cunoașterea tehnologiilor de prelucrare a  produselor de origine vegetală;

- Cunoașterea tehnologiilor și a metodelor de ambalare și conservare a produselor alimentare;

- Elaborarea modelelor matematice care stau la baza tehnologiilor de prelucrare a produselor agricole;

- Formarea unui raționament cognitiv cu rol în înțelegerea proceselor biochimice și fiziologice care conduc la obținerea de produse alimentare;

- Identificarea, descrierea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei alimentului și siguranței alimentare;

- Managementul calității pe lanțul agroalimentar;

- Perceperea rolului alimentelor în alimentația umană, precum și a normelor, principiilor și teoriilor specifice siguranței alimentare;

- Planificarea, organizarea și coordonarea activităților de marketing agroalimentar;

- Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte;

- Supravegherea, conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit.

 

Număr de locuri pentru fiecare specializare (taxă și buget)   

Facultate

Domeniu

Specializare

Cifre de școlarizare pentru români

Cifre de școlarizare pentru românii de pretutindeni

Domenii prioritare de dezvoltare

Absolvenți licee rural

Cu bursă

Fără bursă

Buget

Taxă

Buget

Taxă

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură

132+1**

30

8

2

2

1

Montanologie

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole

43

15

1

1

1

-

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

80+1**

20

1

1

2

1

Protecția consumatorului și a mediului

Biologie

Biologie

20

5

-

-

-

-

Total Agricultură

275+2**

70

10

4

5

2

 

 Perspective profesionale

Posibilităţile de exercitare a profesiei de inginer agronom sau agromontanolog sunt diverse, atât în sectoare publice, cât şi private (de producţie şi valorificare a produselor agroalimentare), în cercetarea ştiinţifică şi învăţământ agricol preuniversitar şi universitar, asistenţă tehnică şi de management în domeniile agriculturii.


Vă puteți angaja în:

»primării, camere agricole;

»oficii judeţene şi centre locale de consultanţă agricolă;

»firme private de consultanţă agricolă;

»oficii de sistematizare rurală;

»agenţii de dezvoltare regională;

»societăţi comerciale;

 »asociaţii agricole;

»ferme private;

»centre fitosanitare;

»poliția vamală fitosanitară;

»protecţia consumatorului;

»staţiuni de cercetare şi producţie agricolă;

»bănci (în calitate de experţi);

»şcoli generale, licee de profil agricol şi economic;

»universităţi agricole;

»institute de cercetare;

»instituţii, oficii şi laboratoare judeţene de agrochimie, pedologie, controlul calităţii seminţelor, protecţia plantelor, gospodărirea apelor, cadastru şi organizarea teritoriului, irigaţii, drenaje şi îmbunătăţiri funciare;

»întreprinderi de exploatare şi întreţinere a pajiştilor;

»întreprinderi de prelucrare a sfeclei de zahăr, a florii soarelui, tutunului, a legumelor, fructelor, strugurilor etc.;

»alţi agenţi economici care au tangenţă cu agricultura sau cu sistematizarea rurală;

»evaluarea și certificarea terenurilor agricole și a produselor.

Absolvenţii cu rezultate deosebite în timpul cursurilor universitare pot fi încadraţi, pe bază de concurs, în învăţământul superior, devenind cadre didactice în universităţile agricole.

   Activităţi studenţeşti

Activități culturale

 • Ansamblul folcloric Mugurelul;
 • Balul bobocilor;
 • Conferințe susținute de personalități ale vieții culturale;
 • Expoziții de carte;
 • Marșul absolvenților;
 • Revista bilunară “Agricultura și viața”;
 • Spectacol organizat la sărbătorile de iarnă;
 • Participare la viața culturală a Centrului Universitar Iași.

Activități didactice

Cursuri, seminarii, lucrări practice; practică tehnologică în domeniu și de specialitate în fermele didactice și în unități de producție (conform planului de învățământ).

Activități științifice

 • Cercuri științifice studențești;
 • Cercetare de specialitate pentru elaborarea tezei de licență/disertație;
 • Mese rotunde;
 • Simpozion științific studențesc anual;
 • Workshop-uri tematice, etc.

Concursuri studențești

 • Concursul interuniversitar “Agronomiada”;
 • Concursuri sportive universitare;
 • Concurs de artă culinară;
 • Concurs de fotografie etc.

Mobilități externe

 • Burse Erasmus,
 • Work and Travel etc.

Altele

 • Liga studenților din USAMV Iași.