Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

Facultatea de Medicină Veterinară

Iași

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, biotehnologii agricole, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

SPECIALIZĂRI
 • Medicină veterinară (limba română)
 • Medicină veterinară (limba engleză)
ADMITERE

Admiterea se face prin concurs (30% test grilă şi 70% media la examenul de Bacalaureat).

Înscrierea candidaților la domeniul Medicină veterinară, la admiterea din sesiunea iulie 2019, va fi în perioada 15-25 iulie 2019. Testul grilă se va desfășura în data de 26 iulie 2019.

BIBLIOGRAFIE TEST GRILĂ:

Biologie - manual pentru clasa a XI-a; Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Editura Corint, 2008, 2014.

Manual de Chimie Clasa a-X-a; autori: Luminița Vlădescu; Corneliu Tărăbășan; Luminița Mihăilă; Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art.

Testele grilă sunt disponibile aici.

Medii admitere
 • Ultima medie la buget: 6,18
 • Ultima medie la taxă: -
Durată studii

6 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;

 • certificatul de naştere, în copie legalizată;

 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);

 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;

 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;

 • patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);

 • pentru candidaţii studenţi se solicita: o adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă (pentru studenţii care urmează al doilea domeniu);

 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de  bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa copii legalizate după:
  - diploma de bacalaureat sau adeverinţă;
  - foaia matricolă.
  Acestora li se adaugă o copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere.

 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;

 • chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii (150 lei);

 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenti/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;

 • actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din învăţământul superior, a personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie şi a personalului didactic titular din învaţamântul preuniversitar (în activitate, pensionat sau decedat).

DATE DE CONTACT
+40232.219.113
+40232.219.113
secr_vet@uaiasi.ro, admitere@uaiasi.ro
uaiasi

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, 700489, Iaşi, România

Începuturile învăţământului agricol moldav se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când, intre anii 1842 şi 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihăileană din Iaşi primele lecţiuni de agricultură.Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.

Descrierea specializărilor

Facultatea de Medicină Veterinară Iași pregătește medici veterinari generaliști. Profesia de medic veterinar este reglementată și recunoscută la nivel european prin directive specifice (36/2005, reactualizată prin Directiva 55/2015), absolvenții având dreptul și oportunitatea de a profesa în toate țările Uniunii Europene. Învăţământul medical veterinar în România are o durată de 6 ani şi este cotat cu 360 credite pentru disciplinele obligatorii şi opţionale. La finalul studiilor absolvenţii susţin examen de licenţă şi obţin diploma de Doctor Medic Veterinar (echivalentă cu cea de Master).

Diploma se acordă de către Ministerul Educaţiei Naționale, care verifică respectarea curiculei obligatorii Curiculum-ul include discipline obligatorii stabilite prin Directive Europene, transpuse în legislația românească (HG 469/20 iunie 2015) precum și discipline opționale sau facultative care conferă competențe suplimentare. Pe durata școlarizării studenții au posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate (la studiu sau practică) cu durata de până la 12 luni în alte facultăți de prestigiu din UE, facultatea având convenții cu peste 30 instituții din țări UE și candidate UE (Turcia).

Pe bază de concurs absolvenții pot continua activitatea în cadrul Școlii doctorale.

Facultatea are programe de formare continuă a medicilor veterinari şi specialiştilor din domeniul creşterii animalelor, precum şi de efectuarea activităţii de consultanţă şi extensie în domeniul sănătăţii animalelor şi valorificării producţiilor animale.

Competențe specifice:

a) cunoştinţe corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează activităţile de medic veterinar şi despre dreptul Uniunii Europene referitor la activităţile respective;
b) cunoştinţe corespunzătoare despre structura, funcţiile, comportamentul şi nevoile psihologice ale animalelor, precum şi abilităţile şi competenţele necesare privind creşterea, alimentaţia, bunăstarea, reproducerea şi igiena acestora, în general;
c) abilităţile şi competenţele clinice, epidemiologice şi analitice necesare pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul bolilor animalelor, inclusiv anestezie, chirurgia aseptică şi eutanasiere, considerate individual sau în grup, inclusiv cunoştinţe specifice despre bolile transmisibile la oameni;
d) cunoştinţe, abilităţi şi competenţe de medicină preventivă, inclusiv competenţe referitoare la anchete şi certificare;
e) cunoştinţe corespunzătoare despre igienă şi despre tehnologia producerii, fabricării şi punerii în circulaţie a produselor alimentare destinate animalelor sau a celor de origine animală destinate consumului uman, inclusiv abilităţile şi competenţele necesare pentru a înţelege şi a explica bunele practici în acest domeniu;
f) cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare pentru utilizarea responsabilă şi judicioasă a medicamentelor de uz veterinar pentru tratarea animalelor şi pentru asigurarea siguranţei în lanţul alimentar şi a protecţiei mediului.

Număr de locuri pentru fiecare specializare

Facultate

Domeniu

Specializare

Cifre de școlarizare pentru români

Cifre de școlarizare pentru românii de pretutindeni

Domenii prioritare de dezvoltare

Absolvenți licee rural

Cu bursă

Fără bursă

Buget

Taxă

Buget

Taxă

MEDICINĂ VETERINARĂ

 

Medicină veterinară

 

Medicină veterinară

93+1*

55

3

2

3

1

Medicină veterinară(limba engleză)

-

50

-

-

-

-

Total Medicină Veterinară

93+1*

105

3

2

3

1 

Perspective profesionale

»asistenţă sanitară veterinară prin circumscripţiile veterinare sau cabinetele şi clinicile private;
» controlul sanitar veterinar al alimentelor;
» producerea şi distribuţia medicamentelor, instrumentarului, aditivilor furajeri şi a furajelor;
» învăţământul universitar;
» învăţământul preuniversitar;
» institute de cercetare în domeniul medical veterinar, zootehnic şi biologic;
» farmacii veterinare;
» politia sanitar-veterinară;
» vamă;
» societăţi comerciale de profil;
» medicină veterinară rurală;
» industria farmaceutică (cercetare, marketing, tehnic sau comercial).


Activități studențești

Activități culturale

 • Ansamblul folcloric Mugurelul;
 • Balul bobocilor;
 • Conferințe susținute de personalități ale vieții culturale;
 • Expoziții de carte;
 • Marșul absolvenților;
 • Spectacol organizat la sărbătorile de iarnă;
 • Participare la viața culturală a Centrului Universitar Iași.

Activități didactice

Cursuri, seminarii, lucrări practice; practică tehnologică în domeniu și de specialitate în fermele didactice și în unități de producție (conform planului de învățământ).

Activități științifice

 • Cercuri științifice studențești;
 • Cercetare de specialitate pentru elaborarea tezei de licență/disertație;
 • Mese rotunde;
 • Simpozion științific studențesc anual;
 • Workshop-uri tematice, etc.

Concursuri studențești

 • Concursul interuniversitar “Agronomiada”;
 • Concursuri sportive universitare;
 • Concurs de artă culinară;
 • Concurs de fotografie etc.