Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Școala Postliceală Sanitară de Stat ”Grigore Ghica Vodă”

Iași

Școala noastră se va transforma într-un centru de iradiere a ştiinţei şi practicii medii medicale la nivel local şi regional, devenind centru de resurse profesionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne, dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic.

Şcoala noastră va fi locul unde fiecare elev îşi atinge maximum de capacităţi intelectuale, morale, civice şi de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurenţial.

SPECIALIZĂRI
 • Asistent Medical Generalist
 • Asistent Medical Balneo-fizio-kinetoterapie și Recuperare
 • Asistent Medical de Farmacie
ADMITERE

 

În perioada 1 iunie – 31 iulie 2017 au loc înscrierile în anul I an şcolar 2017-2018  la cele 3 specializări:  
  

   - Asistent medical generalist  112 locuri fără taxă – finanțate de la buget
   - Asistent medical generalist – 300 locuri cu taxă 
   - Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 30 locuri cu taxă 
   - Asistent medical de farmacie – 30 locuri cu taxă

La toate specializările  se organizează concurs de admitere în data de 3 august 2017.

Concursul de admitere constă în rezolvarea unui test care cuprinde 100 de itemi cu alegere multiplă din Anatomia și fiziologia omului, 80 de itemi fiind din culegerea de teste postată pe site-ul școlii ( www.scoalasanitara-iasi.ro ) și 20 de itemi fiind la prima vedere.

Suportul de curs și culegerea de teste sunt afişate pe site-ul şcolii la secţiunea admitere.

Candidaţii care nu vor fi admişi pe unul din cele 122  locuri fără taxă, finanţate de la buget, de la specializarea asistent medical generalist pot opta pentru unul din locurile cu taxă, în limita locurilor disponibile şi ţinînd cont de nota obţinută la concursul de admitere.

Durată studii

3

ACTE DOSAR ÎNSCRIERE
 1. Cerere de înscriere.
 2. Certificat de naștere, carte de identitate și, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate ”conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.
 3. Diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului (copie legalizată), iar pentru absolvenții promoției 2016 adeverință de absolvire a liceului.
 4. Foaie matricolă pentru clasele a IX-a - a XII-a/a XIII-a.
 5. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească.
 6. Taxă de înscriere (150 RON).
 7. DOSAR
DATE DE CONTACT
0232/219516
0232/219516
scoalasanitara.iasi@gmail.com

Str. Nicolae Bălcescu, nr: 19, cod poștal: 700117, loc: Iași, România

DISTRIBUIE

De ce să alegi profesia de asistent medical ?

Asistenților le este adresată acesta întrebare dintotdeauna. Fiecare asistent în parte are diferite motive: personale, profesionale, financiare, legate de siguranța locului de muncă sau doar dragostea față de oameni. Motivația este diversă, dar la Școala Postliceală Sanitară de Stat „Grigore Ghica Vodă” veți găsi posibilitățile să vă împliniți acest ideal. Noi vă propunem o șansă de educație și de ieșire din provizorat. Puteți da pregătirii dumneavoastră o direcție nobilă și concretă, prin opțiunea formării ca asistent medical. Școala Postliceală Sanitară de Stat „Grigore Ghica Vodă” este o instituție de învățământ care aduce oferta unei școli postliceale, în fața unei cereri constante pe piață, cu grijă pentru buna pregătire a cursanților și pentru îmbinarea aspectelor teoretice cu cele practice. 

 Fiecare persoană care alege meseria de asistent medical face un angajament pe viață să respecte valorile care stau la baza acesteia:

 • Demnitate umană
 • Altruism
 • Integritate
 • Profesionalism

Asistent medical generalist 

Asistentul medical generalist este cel care:

 • Oferă îngrijiri medicale bolnavilor
 • Monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta și activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea și înregistrarea progreselor etc);
 • Administrează tratamente și medicamente la indicațiile medicilor;
 • Pregătește bolnavii pentru examinare;
 • Dezvoltă și coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii și infirmierii etc.

 Asistentul medical generalist lucrează în:

 • Spitale
 • Policlinici
 • Dispensare locale
 • Cabinete medicale particulare
 • Cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, unități de producție.

Asistent medical de farmacie

Asistentul medical de farmacie este cel care:

 • Colaborează direct cu farmacistul licențiat, îndeplinind sarcini precum prepararea medicamentelor prescrise pacienților (numără, măsoară, cântăresc, amestecă etc.), numerotarea tabletelor, împachetează și etichetează dozele etc.;
 • Îndeplinește sarcini de casier, inventariază stocurile, distribuie medicamente, dă relații pacienților etc.;
 • Utilizează calculatorul, verifică dacă informațiile din prescripții sunt corecte, completează formulare specifice etc.

Asistentul medical de farmacie lucrează în:

 • Farmacii particulare și de stat;
 • Laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor și clinicilor particulare, laboratoare galenice;
 • Fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuție a medicamentelor.

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

 Specializarea de Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare are definite următoarele obiective de formare în domeniul sănătăţii:

 • înţelegerea scopului balneo-fizioterapiei şi a locului său în cadrul ştiinţelor pentru sănătate, a responsabilităţilor legale şi consideraţiilor etice ale practicii profesionale;
 • acumularea abilităţilor necesare profesiei de balneofizioterapeut definite în cadrul competenţelor dezvoltate prin parcurgerea programului de studii;
 • evaluarea, aplicarea şi monitorizarea procedurilor şi tehnicilor de terapie fizică, asistenţă kinetică, profilactică şi de recuperare motorie, de electroterapie, hidroterapie, termoterapie şi masaj pentru pacienţii cu patologie locomotorie posttraumatică sau reumatismală, cardiovasculară şi respiratorie;
 • aplicarea programelor de terapie fizică, recuperare medicală, de comunicare verbală şi nonverbală atât în relaţia cu pacientul cât şi cu ceilalţi membri din echipă, cu respectarea regulilor de etică şi deontologie medicală.

Misiunea didactică în cadrul acestei specializări se referă la:

 • cunoaşterea adecvată a ştiinţelor fundamentale;
 • cunoaşterea adecvată a disciplinelor şi practicii de specialitate, asigurând o viziune coerentă asupra tehnicilor de recuperare;

dobândirea unei experienţe adecvate sub supraveghere competentă în spitale şi staţiuni balneare (extinderea activităţilor practice în programa de învăţământ; generalizarea practicii anuale în unităţi ale sistemului de sănătate profilactice, de asistenţă primară şi spitalicească şi în staţiuni balneare

 

În şcoala noastră elevul va beneficia de un învăţământ:

 • retehnologizat ( laboratoare dotate corespunzător, accesul la comunicaţii electronice, funcţionarea reţelei informaţionale, tehnologii didactice audiovizuale modernizate)
 • recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială românească şi europeană.
 • cu standarde ridicate, orientat spre cercetarea ştiinţifică şi inovarea în practica pedagogică şi în elaborarea materialelor educaţionale, prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare.
 • bazat pe un management profesional în toate domeniile funcţionale esenţiale şi prin toate funcţiile manageriale recunoscute.

În şcoala noastră:

 • elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte ţări ale Uniunii Europene (calificarea Asistent Medical Generalist este recunoscută de Uniunea Europeană prin Directiva 2005/36/CE (AnexaV), text cu relevanţă pentru SEE 2008/C 322/03).
 • Va avea loc instruirea şi educarea elevilor în vederea adaptării şi integrării lor sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale

Elevul cu aptitudini deosebite se afirmă!